Change language English Polski

„B?d? kumplem, nie dokuczaj” – FDN partnerem kampanii spo?ecznej Cartoon Network z Grzegorzem Krychowiakiem

Fundacja Dzieci Niczyje zosta?a partnerem drugiej edycji kampanii spo?ecznej Cartoon Network – „B?d? kumplem, nie dokuczaj”. Jej celem jest propagowanie kole?e?skich zachowa? w?ród dzieci. Akcja zosta?a stworzona w odpowiedzi na rosn?c? skal? zjawiska, jakim jest dokuczanie Ambasadorem tegorocznej akcji zosta? pi?karz Reprezentacji Polski, Grzegorz Krychowiak.

Izolowanie, wrogo?? czy przemoc werbalna to codzienno?? ponad po?owy uczniów (54%[1]) w szko?ach podstawowych. W tym okresie wi?cej dzieci do?wiadcza niekole?e?skiego zachowania ni? w czasie nauki w gimnazjum.

Kampania „B?d? kumplem, nie dokuczaj”, oprócz u?wiadamiania negatywnych konsekwencji, jakie niesie za sob? dokuczanie, promuje postaw? reagowania i promowania przyjaznych zachowa? w?ród m?odych ludzi. Ambasadorem kampanii w tym roku zosta? pi?karz reprezentacji Polski, Grzegorz Krychowiak.

Dzieci i m?odzie?, szukaj?ce wsparcia w sytuacjach do?wiadczania niekole?e?skiego zachowania, mog? szuka? wsparcia w Telefonie zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111, prowadzonym przez Fundacj? Dzieci Niczyje. Na kontakt z m?odymi lud?mi konsultanci oczekuj? ka?dego dnia w godzinach od 12:00 do 22:00.

- Ka?dego dnia dzwoni? do nas dzieci, które do?wiadczy?y przykrego zachowania ze strony swoich rówie?ników. Dla m?odego cz?owieka to du?o trudniejsza sprawa  ni? wydaje si? doros?ym. z perspektywy osoby doros?ej. Dajemy dzieciom wsparcie, ale te? wspólnie z nimi staramy si? szuka? rozwi?zania konkretnych sytuacji – mówi Lucyna Kici?ska z Fundacji Dzieci Niczyje.

Rodzice i nauczyciele, zaniepokojeni o sytuacj? dzieci, mog? znale?? porad? w Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpiecze?stwa Dzieci 800 100 100, innej linii prowadzonej przez FDN.

- Doro?li kontaktuj? si? z nami, bo nieraz czuj? si? bezradni wobec dokuczania, jakiego do?wiadczaj? dzieci. Nie wiedz?, czy i jak reagowa?. Potrzebuj? rozmowy o tym, w jaki sposób mog? by? dla dziecka realnym wsparciem w trudnych dla niego sytuacjach. – dodaje Kici?ska.

Honorowy patronat nad kampani? Cartoon Network, „B?d? kumplem, nie dokuczaj”, obj?? w tym roku Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Kampani? merytorycznie, oprócz Fundacji Dzieci Niczyje,  wspiera tak?e Instytut Bada? Edukacyjnych. Do wspó?pracy przy kampanii Cartoon Network ponownie zaprosi? równie? psycholog,  Ma?gorzat? Ohme.

W ramach kampanii powsta?a strona internetowa BadzKumplem.CartoonNetwork.pl, na której znajduj? si? eksperckie materia?y na temat radzenia sobie z dokuczaniem stworzone przez Cartoon Netwrok wspólnie z partnerami: wskazówki dla nauczycieli, w tym  scenariusze lekcji dla klas szkó? podstawowych I-III i IV-VI, porady dla rodziców oraz dla dzieci.