Change language English Polski

„B?d? kumplem, nie dokuczaj” - jak nauczyciele mog? radzi? sobie z problemem dokuczania w?ród dzieci?

Nauczyciele i pracownicy szkó? odgrywaj? kluczow? rol? w zwalczaniu zjawiska dokuczania w?ród uczniów. Organizatorzy kampanii „B?d? kumplem, nie dokuczaj”, której partnerem jest Fundacja Dzieci Niczyje, proponuj? pedagogom materia?y dydaktyczne, maj?ce wspomóc ich w radzeniu sobie z przemoc? i dokuczaniem.

Eksperci Instytutu Bada? Edukacyjnych alarmuj? – w polskich szko?ach na porz?dku dziennym s? zachowania takie, jak o?mieszanie, poni?anie, izolowanie czy nastawianie grupy przeciwko jednemu uczniowi. Tymczasem nauczyciele nie czuj? si? w pe?ni przygotowani do radzenia sobie z problemami przemocy w szkole – tylko co pi?ty uzna?, ?e jego wiedza i umiej?tno?ci zwi?zane z tematem dokuczania i agresji rówie?niczej s? ca?kowicie wystarczaj?ce, nieco ponad dwie trzecie okre?li?a je jako raczej wystarczaj?ce, a co dziesi?ty jako niewystarczaj?ce. Podobnie kompetencje nauczycieli oceniaj? pedagodzy – 22 procent uzna?o je za ca?kowicie wystarczaj?ce, a 69 procent – raczej wystarczaj?ce.

Pracownicy szkó? odgrywaj? kluczow? rol? w walce z problemem dokuczania w?ród uczniów. Najcz??ciej to w?a?nie oni wyznaczaj? kroki, które zostan? podj?te w danym przypadku wobec sprawcy (sprawców) i ofiar. Przez oddzia?ywania wychowawcze maja tez wp?yw na postawy uczniów wobec problemu. 

Narz?dzia dla nauczycieli nt. problemu dokuczania przygotowali organizatorzy kampanii spo?ecznej Cartoon Network „B?d? kumplem, nie dokuczaj”. Ambasadorem akcji zosta? pi?karz Grzegorz Krychowiak, który przekonuje dzieci, ?e warto by? dobrym kumplem. Organizatorzy chc? zwi?kszy? ?wiadomo?? problemu dokuczania zarówno w?ród dzieci i rodziców, jak i nauczycieli. Na stronie badzkumplem.cartoonnetwork.pl wychowawcy i pedagodzy znajd? przyst?pny schemat rozwi?zywania problemów wychowawczych w?ród uczniów, zamkni?ty w sze?ciu prostych krokach. Materia?y zosta?y opracowane wraz z ekspertami Instytutu Bada? Edukacyjnych.

Eksperci kampanii „B?d? kumplem, nie dokuczaj” przygotowali równie? gotowe scenariusze lekcji na temat dokuczania, zarówno dla klas I-III, jak i IV-VI. W ramach jednej godziny lekcyjnej i za pomoc? ?atwo dost?pnych materia?ów nauczyciele maj? mo?liwo?? uwra?liwienia uczniów na ten problem oraz wspólnego wypracowania poprawnych schematów reagowania na dokuczanie i przemoc. Materia?y mo?na pobra? tak?e z platformy edukacyjnej Fundacji Dzieci Niczyje – www.edukacja.fdn.pl.

Dodatkowo, w ramach kampanii, nauczyciele mog? skorzysta? z pomocy ekspertów, dzwoni?c pod numer 800 100 100, czyli do Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpiecze?stwa Dzieci. Nauczyciele lub rodzice mog? tam zadzwoni? anonimowo i uzyska? fachow? pomoc od ekspertów z Fundacji Dzieci Niczyje. Natomiast dzieci do?wiadczaj?ce dokuczania lub przemocy w szkole mog? skorzysta? z pomocy, dzwoni?c pod bezp?atny Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111, który czynny jest codziennie od godz. 12 do godz. 22, natomiast pomoc online dost?pna jest ca?? dob? na www.116111.pl/napisz