Change language English Polski

O problemie

Komercyjne wykorzystywanie seksualne to wykorzystywanie dziecka przez osob? doros?? do ?wiadczenia us?ug seksualnych w zamian za wynagrodzenie lub inne korzy?ci udzielane dziecku lub osobie trzeciej. Zgodnie z Konwencj? o prawach dziecka dziecko to ka?da osoba poni?ej 18 r.?.

Komercyjne wykorzystywanie seksualne stanowi pogwa?cenie podstawowych praw dziecka, jest tak?e form? krzywdzenia, którego sprawcy traktuj? dziecko jako obiekt seksualny i handlowy. Komercyjne wykorzystywanie mo?e dotyczy? zarówno dziewcz?t, jak i ch?opców. Niektóre dzieci s? szczególnie podatne na ten rodzaj krzywdzenia, np. ze wzgl?du na brak odpowiedniej opieki lub wcze?niejsze do?wiadczenia przemocy lub zaniedbania, jednak podstawowym czynnikiem podtrzymuj?cym istnienie problemu jest zapotrzebowanie osób doros?ych na kontakty seksualne z ma?oletnimi.

Najpowszechniejszymi formami komercyjnego wykorzystywania seksualnego s? prostytucja, pornografia, turystyka seksualna i handel dzie?mi.

Wykorzystywanie dzieci w prostytucji

Wed?ug podpisanej przez Polsk? Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych prostytucja dzieci?ca to wykorzystanie dziecka do czynno?ci seksualnych przy przekazaniu lub obietnicy jakiej? formy wynagrodzenia dziecku lub osobie po?rednicz?cej.

Niektóre dzieci same inicjuj? kontakty seksualne za prezenty lub inne korzy?ci. Robi? to pod wp?ywem rówie?ników, konsumpcyjnych warto?ci obowi?zuj?cych w ich otoczeniu, z ch?ci prze?ycia przygody lub poczucia si? wa?nych i atrakcyjnym. Czasem nie s? w stanie przewidzie? konsekwencji swojego post?powania i dostrzec prawdziwych intencji doros?ych sprawców. Do?wiadczaj? negatywnych konsekwencji wykorzystywana w prostytucji i nie s? odpowiedzialne za swoje krzywdzenie. Odpowiedzialno?? t? ponosz? doro?li zainteresowani korzystaniem z us?ug seksualnych osób ma?oletnich.

 

Prawo

?wiadczenie us?ug seksualnych za wynagrodzeniem nie jest w Polsce zagro?one sankcj? karn?. Jednak?e w przypadku osób, które nie uko?czy?y 18 r.?. prostytuowanie si? mo?e by? postrzegane jako oznaka demoralizacji. W przypadku stwierdzenia, ?e dziecko wykazuje oznaki demoralizacji s?d mo?e zastosowa? ?rodki okre?lone Ustaw? o Post?powaniu w Sprawach Nieletnich (np. nadzór kuratora, umieszczenie w o?rodku wychowawczym)

Odpowiedzialno?? osoby korzystaj?cej z us?ug seksualnych ma?oletnich reguluj? artyku?y 200 i 199 Kodeksu karnego.

Art. 200

§ 1. Kto obcuje p?ciowo z ma?oletnim poni?ej lat 15 lub dopuszcza si? wobec takiej osoby innej czynno?ci seksualnej lub doprowadza j? do poddania si? takim czynno?ciom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolno?ci od lat 2 do 12.

Zatem wszelkie, w tym równie? komercyjne, kontakty seksualne z dzieckiem, które nie uko?czy?o 15 r.?. s? zabronione.

Art. 199

§ 1. Kto, przez nadu?ycie stosunku zale?no?ci lub wykorzystanie krytycznego po?o?enia, doprowadza inn? osob? do obcowania p?ciowego lub do poddania si? innej czynno?ci seksualnej albo do wykonania takiej czynno?ci, podlega karze pozbawienia wolno?ci do lat 3.

§ 2. Je?eli czyn okre?lony w § 1 zosta? pope?niony na szkod? ma?oletniego, sprawca podlega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5.

§ 3. Karze okre?lonej w § 2 podlega, kto doprowadza ma?oletniego do obcowania p?ciowego lub poddania si? innej czynno?ci seksualnej albo do wykonania takiej czynno?ci, nadu?ywaj?c zaufania lub udzielaj?c mu korzy?ci maj?tkowej lub osobistej, albo jej obietnicy.

Doprowadzenie oznacza dzia?anie wbrew woli lub pozytywnej decyzji pokrzywdzonego. Je?li wi?c komercyjne kontakty seksualne odbywaj? si? za obopóln? zgod? lub z inicjatywy ma?oletniego w wieku od 15. do 18. r. ?., nie s? czynami karalnymi. Oznacza to, ?e dzieci w tym przedziale wiekowym nie s? wystarczaj?co chronione przed wykorzystywaniem w prostytucji.

Kodeks karny mówi równie? o odpowiedzialno?ci osób doprowadzaj?cych do uprawiania prostytucji, nak?aniaj?cych, u?atwiaj?cych lub czerpi?cych korzy?ci z uprawiania prostytucji przez osoby ma?oletnie:

Art. 203

Kto, przemoc?, gro?b? bezprawn?, podst?pem lub wykorzystuj?c stosunek zale?no?ci lub krytyczne po?o?enie, doprowadza inn? osob? do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolno?ci od roku do lat 10.

Art. 204

§ 1. Kto, w celu osi?gni?cia korzy?ci maj?tkowej, nak?ania inn? osob? do uprawiania prostytucji lub jej to u?atwia, podlega karze pozbawienia wolno?ci do lat 3.

§ 2. Karze okre?lonej w § 1 podlega, kto czerpie korzy?ci maj?tkowe z uprawiania prostytucji przez inn? osob?.

§ 3. Je?eli osoba okre?lona w § 1 lub 2 jest ma?oletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolno?ci od roku do lat 10.

 

Skala zjawiska

W Polsce policja identyfikuje rocznie kilkudziesi?ciu prostytuuj?cych si? ma?oletnich. W poprzednich latach osób ma?oletnich pokrzywdzonych z art. 204 by?o w 2008 r. – 28, 2009 r. – 123, 2010 r. – 31. Mo?na jednak przypuszcza?, ?e oficjalne statystyki obrazuj? jedynie wycinek skali zjawiska. Identyfikacj? pokrzywdzonych utrudnia fakt, ?e do zdarzenia dochodzi cz?sto mi?dzy stronami d???cymi do zachowania tajemnicy, a seks-biznes jest w du?ej mierze opanowany przez ?rodowiska przest?pcze.

Inny obraz zjawiska pokazuj? wyniki bada?. Wed?ug bada? Fundacji Dzieci Niczyje przeprowadzonych w warszawskich placówkach opieku?czo-wychowawczych w 2010 r. 6% wychowanków w ci?gu ostatniego roku utrzymywa?o kontakty seksualne w zamian za pieni?dze/prezenty. W tym samym roku badanie reprezentatywnej grupy osób w wieku 15-18 lat wykaza?o, ?e 25% m?odzie?y przyznaje, ?e zna przynajmniej jedn? osob? w podobnym wieku, która w ci?gu ostatniego roku utrzymywa?a kontakty seksualne w zamian za pieni?dze lub prezenty.

 

Wi?cej informacji o problemie komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci znajd? Pa?stwo w poni?szych publikacjach:

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci. Pytania i odpowiedzi Pobierz

Problem handlu dzie?mi w Polsce i na ?wiecie Pobierz

Prostytucja dzieci?ca – aspekty prawne, DK 33 Pobierz

Wykorzystywanie ma?oletnich w prostytucji – charakterystyka zjawiska, DK 33 Pobierz