Change language English Polski

Aktualności

 • Nabór wniosków do konkursu grantowego "Bezpieczne dzieci?stwo"

  2016-05-05

  Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udzia?u w programie grantowym „Bezpieczne dzieci?stwo”. O granty mog? ubiega? si? organizacje pozarz?dowe, które wspieraj? spo?eczno?? lokaln? w polepszaniu standardów bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y. Wnioski mo?na sk?ada? do 3 czerwca 2016 roku. 

  czytaj dalej »
 • Wysoki Sadzie, wys?uchaj dziecko!

  2016-04-28

  Fundacja Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie S?dziów Rodzinnych w Polsce, pod honorowym patronatem Krajowej Rady S?downictwa i Rzecznika Praw Dziecka, zainaugurowa?y kampani? spo?eczn? dotycz?c? wys?uchania dziecka przez s?dziego w post?powaniu cywilnym. Akcja realizowana pod has?em „Dzi?kuj? za wys?uchanie”, adresowana jest do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo?ci – s?dziów wydzia?ów cywilnych oraz wydzia?ów rodzinnych i nieletnich. Kampania ma na celu uwra?liwienie i upowszechnienie wiedzy na temat wys?uchania dziecka w post?powaniu cywilnym poprzez podkre?lenie istoty i warto?ci tej czynno?ci.

  czytaj dalej »
 • Lepszy start dzi?ki III edycji projektu Accordeon Samodzielno?ci

  2016-04-12

  Fundacja Dzieci Niczyje zako?czy?a III edycj? projektu Accordeon Samodzielno?ci, finansowany przez Fundacj? Accor, realizowany w partnerstwie z Grup? Hotelow? Orbis. Realizacja projektu umo?liwi?a wsparcie 20 m?odym osobom w procesie usamodzielniania si?. Uczestnicy wzi?li udzia? w specjalnym programie rozwoju osobistego jak równie? p?atnych sta?ach w du?ych firmach o ró?nych profilach zawodowych.

  czytaj dalej »
 • Ostro?nie - dziecko! Konferencja nt. ochrony niemowl?t i ma?ych dzieci przed przemoc?

  2016-04-07

  8 kwietnia w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odb?dzie si? IX Ogólnopolska konferencja „Ostro?nie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci”. To najwi?ksze ogólnokrajowe wydarzenie po?wi?cone w ca?o?ci profilaktyce przemocy wobec niemowl?t i ma?ych dzieci – do 6. r. ?. Podczas tegorocznej konferencji b?dzie poruszana problematyka zapobiegania przemocy i zaniedbaniu ma?ych dzieci, w tym wsparcia rodziców w trudnych sytuacjach. Organizatorami konferencji s? Fundacja Dzieci Niczyje, Prezydent m. st. Warszawy oraz Zak?ad Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  czytaj dalej »
 • „B?d? kumplem, nie dokuczaj” - jak nauczyciele mog? radzi? sobie z problemem dokuczania w?ród dzieci?

  2016-04-06

  Nauczyciele i pracownicy szkó? odgrywaj? kluczow? rol? w zwalczaniu zjawiska dokuczania w?ród uczniów. Organizatorzy kampanii „B?d? kumplem, nie dokuczaj”, której partnerem jest Fundacja Dzieci Niczyje, proponuj? pedagogom materia?y dydaktyczne, maj?ce wspomóc ich w radzeniu sobie z przemoc? i dokuczaniem.

  czytaj dalej »