Change language English Polski

Aktualności

 • Wolontariusz w Rodzinie - bezcenne wsparcie rodziców

  2014-09-23

  Bycie rodzicem nie zawsze jest proste. Wielu rodziców odczuwa w swoim codziennym ?yciu brak osoby, która mog?aby ich wesprze?, wys?ucha? i podzieli? si? w?asnym do?wiadczeniem. W odpowiedzi na te potrzeby Fundacja Dzieci Niczyje zainicjowa?a projekt Wolontariusz w Rodzinie. Obecnie do projektu mog? zg?asza? si? zarówno rodziny, które czuj?, ?e potrzebuj? wsparcia, jak i osoby, które mog? i chcia?yby takiego wsparcia udzieli?.

  czytaj dalej »
 • Fundacja Dzieci Niczyje obj??a patronat nad ksi??k? „Zrozumie? dziecko wykorzystywane seksualnie”

  2014-09-09

  Fundacja Dzieci Niczyje obj??a patronat nad ksi??k? pt. „Zrozumie? dziecko wykorzystywane seksualnie” autorstwa dr Magdaleny Czub. Publikacja mo?e stanowi? cenn? pomoc dla profesjonalistów, którzy dzi?ki niej maj? szans? poszerzy? wiedz? oraz kompetencje w dziedzinie diagnozy, terapii i organizacji wsparcia spo?ecznego dla dzieci wykorzystywanych seksualnie.

  czytaj dalej »
 • ?wiatowy Dzie? FAS, 9 wrze?nia

  2014-09-09

  Dzisiaj obchodzony jest na ca?ym ?wiecie Dzie? FAS - P?odowego Syndromu Alkoholowego (od ang. Fetal Alcohol Syndrome). Tym samym Fundacja Fastryga rozpoczyna Mi?dzynarodow? Kampani?, której celem jest podniesienie ?wiadomo?ci ryzyka, jakie niesie za sob? picie alkoholu w okresie ci??y. 

  czytaj dalej »
 • Zapraszamy do rejestracji na konferencj?

  2014-09-08

  Rozpocz??a si? rejestracja do udzia?u w 11. Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw", która odb?dzie si? w Pa?acu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 20 - 21.10.2014r. Serdecznie zapraszamy! 

  czytaj dalej »
 • II Konferencja Blisko?ci - pod patronatem FDN!

  2014-09-07

  Jak promowa? karmienie piersi? w Polsce, jak budowa? wi?? z dzie?mi z problemami rozwojowymi oraz niepe?nosprawnymi, jak promowa? rodzicielstwo blisko?ci w mediach, jakimi narz?dziami rodzicielstwa blisko?ci pos?ugiwa? si? w pracy pedagoga, nauczyciela i wychowawcy. Odpowiedzi m.in. na te pytania b?dzie mo?na us?ysze? na II Konferencji Blisko?ci, która odb?dzie si? 18 pa?dziernika w Warszawie. Konferencja obj?ta jest patronatem Fundacji Dzieci Niczyje.

  czytaj dalej »