Change language English Polski

Aktualności

 • Relacja z seminarium „Przyjazne przes?uchiwanie dzieci a nowe regulacje prawne - standardy i wyzwania ".

  2014-06-11

  5 czerwca 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwo?ci oraz Fundacja Dzieci Niczyje zorganizowali bardzo wa?ne seminarium na temat przyjaznego przes?uchiwania dzieci. Podczas spotkania dyskutowana o dotychczasowym funkcjonowaniu przyjaznych pokoi przes?ucha? oraz nowych regulacjach prawnych gwarantuj?cych dzieciom lepsz? ochron? podczas przes?uchania w procesie karnym.

  czytaj dalej »
 • Wielki Marsz – zaproszenie na wirtualn? demonstracj? przeciwko cyberprzemocy

  2014-06-07

  Zapraszamy na Wielki Marsz, czyli wirtualn? demonstracj?, na której mo?esz wyrazi? sprzeciw wobec zjawiska cyberprzemocy. Marsz odb?dzie  na wielu europejskich stronach internetowych.

  czytaj dalej »
 • Szkolenie "Bez klapsa" dla profesjonalistów 14-15 czerwca

  2014-06-04

  Zapraszamy psychologów i pedagogów do zg?aszania si? i udzia?u w kolejnej edycji warsztatów przygotowuj?cych do prowadzenia zaj?? z rodzicami "Bez klapsa". Zg?oszenia przyjmujemy ju? tylko do czwartku 5 czerwca!

  czytaj dalej »
 • Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman dla Marzeny Affeldt!

  2014-06-04

  29 maja w Muzeum Historii ?ydów Polskich w Warszawie odby?o si? uroczyste wr?czenie IV edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman – wspólnej inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Zeszytów Literackich dla osób zas?u?onych w pomocy dzieciom, które do?wiadczy?y przemocy lub wykorzystywania. Statuetk? i nagrod? finansow? w wysoko?ci 5000 z? otrzyma?a Marzena Affeldt z fundacji „Dziecko w Centrum” w Poznaniu. IV edycja Nagrody obj?ta zosta?a honorowym patronatem Ma??onki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

  czytaj dalej »
 • Ostro?nie - dziecko! - konferencja nt. profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci

  2014-05-30

  30 maja w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odb?dzie si? VII Ogólnopolska konferencja „Ostro?nie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci”. To najwi?ksze ogólnokrajowe wydarzenie po?wi?cone w ca?o?ci profilaktyce przemocy wobec niemowl?t i ma?ych dzieci – do 6. r. ?. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji b?dzie wspó?praca mi?dzy ró?nymi s?u?bami na rzecz systemowej ochrony ma?ych dzieci przed przemoc? i wsparcia rodzin w trudnej sytuacji. Organizatorami konferencji s? Fundacja Dzieci Niczyje, Urz?d m. st. Warszawy oraz Zak?ad Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  czytaj dalej »