Change language English Polski

Aktualności

 • Certyfikacja placówek o?wiatowych chroni?cych dzieci przed przemoc? ju? w województwie lubelskim

  2016-02-02

  4. lutego w Lublinie zainaugurowany zostanie program certyfikowania placówek o?wiatowych wdra?aj?cych standardy ochrony dzieci przed przemoc? – Chronimy Dzieci. Program realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

  czytaj dalej »
 • Zapraszamy na konferencj? "Chronimy Dzieci" w Lublinie - 4 lutego

  2016-01-31

  Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów z przedszkoli, szkó? i innych placówek o?wiatowych z terenu województwa lubelskiego na konferencj? "Chronimy Dzieci - certyfikacja placówek o?wiatowych wdra?aj?cych rozwi?zania w zakresie ochrony dzieci przed przemoc?". Wydarzenie odb?dzie si? si? 4 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej „B??kitna” w Lubelskim Urz?dzie Wojewódzkim w Lublinie.

  czytaj dalej »
 • Certyfikacja placówek edukacyjnych chroni?cych dzieci przed przemoc? ju? w województwie opolskim

  2016-01-28

  29. stycznia w Opolu zainaugurowany zostanie program certyfikowania placówek edukacyjnych wdra?aj?cych standardy ochrony dzieci przed przemoc? – Chronimy Dzieci. 

  czytaj dalej »
 • Chronimy Dzieci w województwie ?l?skim!

  2016-01-28

  28. stycznia w Sosnowcu zainaugurowany zostanie program certyfikowania placówek edukacyjnych wdra?aj?cych standardy ochrony dzieci przed przemoc? – Chronimy Dzieci. Dzia?ania wspieraj?ce realizacj? tego ogólnopolskiego programu koordynowanego przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej na terenie województwa podj??y Stowarzyszenie Moc Wsparcia oraz Regionalny O?rodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Podczas wydarzenia wr?czone zostan? certyfikaty Chronimy Dzieci pierwszym spe?niaj?cym rekomendowane standardy placówkom ze ?l?skiego. 

  czytaj dalej »
 • Fundacja Dzieci Niczyje teraz pomaga dzieciom tak?e w Gda?sku

  2016-01-27

  Fundacja Dzieci Niczyje – najwi?ksza polska organizacja zajmuj?ca si? ochron? dzieci przed przemoc? i pomoc? dzieciom krzywdzonym – rozpocz??a swoje dzia?ania w Gda?sku. Od stycznia prowadzi tu Centrum Interwencji Kryzysowej we wspó?pracy m.in. z Urz?dem Miasta. Oddzia? FDN w Gda?sku b?dzie prowadzi? dzia?ania na rzecz ochrony dzieci przed przemoc? na terenie województwa pomorskiego. Z pomocy Fundacji b?d? mog?y skorzysta? instytucje w przypadkach przemocy wobec dzieci i innych kryzysów dotycz?cych dzieci.   

  czytaj dalej »