Change language English Polski

Aktualności

 • 19 listopada – Dzie? Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

  2013-11-18

  Obchodzony 19 listopada Mi?dzynarodowy Dzie? Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci jest momentem szczególnej refleksji nad tym, jak najm?odsi s? chronieni przed krzywdzeniem. To tak?e czas, w którym uwa?nie powinni?my przyjrze? si? zmianom, które ju? zasz?y i rozwi?zaniom, które s? niezb?dne do skutecznej ochrony dzieci w Polsce. Badania Fundacji Dzieci Niczyje* wskazuj?, ?e wzrasta aprobata Polaków dla zakazu bicia dzieci. Jednocze?nie Polacy coraz bardziej krytycznie oceniaj? skuteczno?? instytucji, które powinny chroni? dzieci przed przemoc?.

   

  czytaj dalej »
 • Fundacja Dzieci Niczyje wspó?organizatorem konkursu Wyró?niony Wolontariusz!

  2013-11-08

  Urz?d Dzielnicy, O?rodek Pomocy Spo?ecznej, Centrum Promocji Kultury oraz organizacje pozarz?dowe, dzia?aj?ce na terenie dzielnicy Praga-Po?udnie, og?aszaj? konkurs dla wolontariuszy pt. "Wyró?niony wolontariusz"! Zg?oszenia do 20 listopada. Zapraszamy!

  czytaj dalej »
 • Kampania przeciwko nowej formie turystyki seksualnej

  2013-11-07

  Organizacja partnerska Fundacji Dzieci Niczyje, Terre des hommes, rozpocz??a kampani? przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci przy u?yciu chatów, portali spo?eczno?ciowych i kamer internetowych. W czasie trwaj?cej dwa i pó? miesi?ca akcji w Internecie Terre des hommes uda?o si? zidentyfikowa? ponad 1000 osób z ponad 65 ró?nych pa?stw, namawiaj?cych dziecko do podejmowania zachowa? seksualnych przed kamer? internetow? w zamian za op?at?.

  czytaj dalej »
 • Auchan Modli?ska wspar?o podopiecznych CPD „Mazowiecka”

  2013-11-05

  Przez dwa kolejne weekendy pa?dziernika sklep Auchan Modli?ska zach?ca? swoich klientów do wsparcia Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka" Fundacji Dzieci Niczyje. Do specjalnych koszy mo?na by?o wk?ada? artyku?y szkolne przeznaczone dla dzieci – podopiecznych placówki. Klienci sklepu Auchan Modli?ska nie zawiedli! Uda?o si? zebra? du?? ilo?? zeszytów, bloków, d?ugopisów, kredek i innych darów, które na pewno uciesz? naszych podopiecznych.

  czytaj dalej »
 • Telefon Zaufania 116 111 ma ju? 5 lat!

  2013-11-05

  600 tysi?cy dzieci, które us?ysza?y g?os ?yczliwych doros?ych. 18 tysi?cy m?odych ludzi, którzy przeczytali odpowiedzi na wiadomo?ci online. 340 interwencji w skrajnie niebezpiecznych sytuacjach. 6 listopada mija 5 lat pracy Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 prowadzonego przez Fundacj? Dzieci Niczyje.

  czytaj dalej »