Change language English Polski

Aktualności

 • Ostatnie wolne miejsca na szkoleniu „Ju? wiem co zrobi?!” 23-24.03!

  2013-03-15

  Serdecznie zapraszamy profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi w wieku 6-9 lat i ich rodzicami do udzia?u w warsztacie „Ju? wiem co zrobi? - edukacja dzieci i rodziców w zakresie ochrony przed przemoc?”.

  czytaj dalej »
 • Accordeon Samodzielno?ci

  2013-03-12

  Trudna sytuacja ?yciowa m?odych ludzi ma istotny wp?yw na ich usamodzielnienie oraz zaistnienie na rynku pracy. Wychowanków domów dziecka cechuje brak pewno?ci siebie, problemy z adaptacj? i ma?e do?wiadczenie w organizowaniu czasu pracy . Te czynniki sprawiaj?, ?e maj? oni wi?ksze trudno?ci ze znalezieniem pracy, a pó?niej z jej utrzymaniem. Fundacja Dzieci Niczyje wraz z francusk? Fundacj? Accor rozpocz??a realizacj? projektu spo?ecznego Accordeon Samodzielno?ci pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej.

  czytaj dalej »
 • Hard Rock Cafe wspiera walk? z przemoc? wobec dzieci

  2013-03-11

  Klienci warszawskiego Hard Rock Cafe mog? od 11 marca kupi? specjalny pin, z którego cz??? dochodu b?dzie przekazana na cele statutowe Fundacji Dzieci Niczyje. Specjalna, limitowana kolekcja pinów powsta?a, aby wesprze? dzia?ania FDN, która walczy z przemoc? wobec dzieci.

  czytaj dalej »
 • Szkolenia z bezpiecze?stwa w Internecie dla profesjonalistów

  2013-03-04

  II nabór (kwiecie?-czerwiec 2013).

  Zapraszamy do udzia?u osoby pracuj?ce na co dzie? z dzie?mi i m?odzie?? z grup ryzyka.

  czytaj dalej »
 • Konkurs fotograficzny "Dziadkowie i wnuki"

  2013-03-01

  Zako?czyli?my ju? etap przyjmowania i wst?pnej oceny prac w ramach konkursu fotograficznego "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia". Ostateczne wyniki zostan? og?oszone w poniedzia?ek, 4 marca 2013 r.

  czytaj dalej »