Change language English Polski

Aktualności

 • KappAhl wspiera Fundacj? Dzieci Niczyje

  2012-11-27

  Klienci modowej sieci KappAhl b?d? mogli podczas ?wi?tecznych zakupów wesprze? dzia?alno?? Fundacji Dzieci Niczyje. Z okazji nadchodz?cego Bo?ego Narodzenia powsta?a specjalna linia dzieci?cych pi?amek i kapci, oznaczonych etykiet? ”Friendly”. 10 z? ze sprzeda?y ka?dej sztuki zostanie przeznaczonych na realizacj? celów statutowych FDN – najwi?kszej polskiej organizacji zajmuj?cej si? problemem przemocy wobec dzieci.

  czytaj dalej »
 • Rezolucja o telefonach zaufania na 23. rocznic? Konwencji o Prawach Dziecka

  2012-11-21

  Zwi?kszenie dost?pu do pomocy telefonicznej dla dzieci na ca?ym ?wiecie - to jeden z postulatów Rezolucji uchwalonej przez przedstawicieli linii pomocowych dla najm?odszych og?aszanej z okazji 23. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

  czytaj dalej »
 • Kolejna ods?ona wspó?pracy agencji reklamowej Publicis i FDN

  2012-11-21

  Kampania spo?eczna "Z?a tradycja" to juz czwarta wspólna kampania realizowana przez agencj? reklamow? Publicis oraz Fundacj? Dzieci Niczyje. Autorzy kreacji przygotowali koncepcj? i realizacj? akcji - tak jak do tej pory - na zasadzie pro bono. Dzi?kujemy!

  czytaj dalej »
 • Przemoc nie musi by? tradycj? - Mi?dzynarodowy Dzie? Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

  2012-11-19

  Dzi?, 19 listopada obchodzimy Mi?dzynarodowy Dzie? Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Polskim koordynatorem dzia?a? zwi?zanych tym symbolicznym dniem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Z okazji tegorocznych obchodów Fundacja wraz z partnerami inauguruje kampani? spo?eczn? „Z?a tradycja”, która ma zwróci? uwag? na to, jak wa?ne jest reagowanie na przemoc wobec najm?odszych.

  czytaj dalej »
 • Cztery lata Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

  2012-11-05

  Prawie pó? miliona po??cze?, ponad 13 tys. wiadomo?ci online i 240 interwencji. Ju? od czterech lat Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 prowadzony przez Fundacj? Dzieci Niczyje zapewnia dzieciom i m?odzie?y pomoc i wsparcie.

  czytaj dalej »