Change language English Polski

Aktualności

 • Wspólnie odkrywamy cyfrowy ?wiat! Bezpiecznie!

  2012-01-29

  7 lutego ponad 70 pa?stw z pi?ciu kontynentów obchodzi? b?dzie Dzie? Bezpiecznego Internetu (DBI). W Polsce DBI od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworz? Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje (FDN). G?ównym partnerem DBI 2012 jest Fundacja Orange, a patronat honorowy nad wydarzeniem obj??a Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.

  czytaj dalej »
 • Dzieci skrzywdzone przez nauczycieli pozbawione ochrony w post?powaniu dyscyplinarnym

  2012-01-24

  Fundacja Dzieci Niczyje wystosowa?a apel do Ministra Edukacji Narodowej, w którym wnosi o piln? zmian? przepisów dotycz?cych post?powania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. W obecnej postaci, zapisy nie zapewniaj? ?adnej ochrony ma?oletnim skrzywdzonym przez nauczyciela lub dzieciom, które s? ?wiadkami takich zdarze?.

  czytaj dalej »
 • Akcja charytatywna - pomoc dla dzieci-ofiar przemocy

  2012-01-05

  Kupuj?c wyj?tkowe obrazy artysty Micha?a Rutkowskiego ("R"), mo?na wesprze? dzia?ania statutowe Fundacji Dzieci Niczyje.

  czytaj dalej »
 • II edycja warsztatu „Ku pozytywnemu rodzicielstwu i szcz??liwemu dzieci?stwu!”

  2012-01-04

  Fundacja Dzieci Niczyje serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku 6 – 14 lat na drug? edycj? warsztatu umiej?tno?ci wychowawczych „Ku pozytywnemu rodzicielstwu i szcz??liwemu dzieci?stwu!”

  Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej o rozwoju swojego dziecka, naby? nowe umiej?tno?ci i lepiej komunikowa? si? ze swoim dzieckiem – zapraszamy na warsztat.

  czytaj dalej »
 • Co to by? za rok!

  2011-12-29

  2011 by? rokiem naszych 20 (ju?!) urodzin. ?wi?towali?my je na wiele sposobów. W naszym jubileuszowym kalendarium pewne daty zapisa?y si? szczególnie.

  czytaj dalej »