Change language English Polski

Aktualności

 • Magnes-cegie?ka na rzecz Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

  2011-12-12

  Do ko?ca tygodnia na MyDeal.pl mo?na kupi? magnes Fundacji Dzieci Niczyje. Dochód ze sprzeda?y magnesików-cegie?ek b?dzie przeznaczony na wsparcie i rozwój Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y, prowadzonego przez FDN.

  czytaj dalej »
 • Konkurs grantowy 2012

  2011-12-12

  Zapraszamy do sk?adania wniosków do konkursu grantowego "Bezpieczne dzieci?stwo" 2012. W ramach konkursu, Fundacja Dzieci Niczyje wspiera dzia?ania, których celem jest ochrona dzieci przed przemoc? i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. Ze ?rodków konkursowych dofinansowane b?d? projekty przeciwdzia?ania zagro?eniom dzieci w Internecie; profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci oraz wspierania dzieci-ofiar przest?pstw. Termin sk?adania wnioksów - 23 grudnia 2011 r.

  czytaj dalej »
 • Gry komputerowe pod choink??

  2011-12-05

  Fundacja Dzieci Niczyje ostrzega: Nie kupujmy „kota w worku”. Wiele gier dost?pnych na rynku wspaniale stymuluje rozwój dziecka, s? jednak gry, z którymi dzieci absolutnie nie powinny mie? kontaktu. Tymczasem cz?sto znajduj? je pod choink?.

  czytaj dalej »
 • Zapobieganie problemowi porzucania dzieci – mi?dzynarodowa konferencja w Warszawie

  2011-12-02

  W ubieg?ym roku w polskich szpitalach zosta?o zostawionych 798 noworodków. W?ród krajów Unii Europejskiej zajmujemy tak?e drugie miejsce pod wzgl?dem liczby dzieci poni?ej 3 r.?. oddanych do adopcji (1 545 w 2009 r.). Problem porzuce? dotyczy wszystkich krajów cz?onkowskich. Pomimo to, w Europie nadal nie opracowano efektywnego i spójnego systemu zapobiegania temu zjawisku. W poniedzia?ek – 5 grudnia – eksperci spotkaj? si? w Warszawie na mi?dzynarodowej konferencji po?wi?conej porzuceniom dzieci. Jej organizatorami s? Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Uniwersytetem w Nottingham.

  czytaj dalej »
 • 19 listopada – Mi?dzynarodowy Dzie? Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

  2011-11-18

  Od dziesi?ciu lat 19 listopada jest Mi?dzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W jego ramach, ponad 700 organizacji pozarz?dowych ze 125 krajów ?wiata tworzy mi?dzynarodow? koalicj?, która inicjuje obchody tego dnia, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rz?dów swoich krajów. Polsk? organizacj? w koalicji Mi?dzynarodowego Dnia Przeciwdzia?ania Przemocy wobec Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje.

  czytaj dalej »