Change language English Polski

Aktualności

 • Nowy numer kwartalnika "Dziecko krzywdzone. Teoria.Badania.Praktyka"

  2011-02-25

  Najnowszy numer kwartalnika w ca?o?ci po?wi?cony problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci. Zapraszamy do lektury!

  czytaj dalej »
 • Powstaje polska sie? ochrony dzieci przed przemoc?

  2011-02-24

  23 lutego rozpoczynaj? si? dzia?ania pierwszej w Polsce sieci przeciwdzia?ania przemocy wobec najm?odszych. Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? jest inicjatyw? Fundacji Dzieci Niczyje, obj?t? patronatem Ministra Sprawiedliwo?ci, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka. Do wspó?pracy zosta?y zaproszone organizacje pozarz?dowe zajmuj?ce si? pomoc? dzieciom krzywdzonym w ró?nych cz??ciach kraju. Inauguracja Krajowego Partnerstwa odby?a si? podczas konferencji prasowej 23 lutego (?roda) o godz. 11.00 w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich.

  czytaj dalej »
 • Co trzeci polski nastolatek do?wiadczy? przemocy

  2011-02-24

  W przeddzie? Ogólnopolskiego Dnia Ofiar Przest?pstw Fundacja Dzieci Niczyje og?asza wyniki corocznych bada? wiktymizacji dzieci i m?odzie?y w Polsce.

  czytaj dalej »
 • Fundacja Dzieci Niczyje obchodzi w tym roku 20. urodziny!

  2011-02-15

  Alina Margolis-Edelman, zak?adaj?c FDN w 1991 roku, nie przypuszcza?a, ?e Fundacja b?dzie w przysz?o?ci najwi?ksz? w Polsce organizacj? zajmuj?c? si? problemem krzywdzenia dzieci...

  czytaj dalej »
 • Promocja bezpiecze?stwa w sieci - nowa akcja spo?eczna FDN

  2011-01-31

  Ju? od pocz?tku lutego rodzice przegl?daj?cy ubranka w sklepach Coccodrillo trafi? na specjaln? zawieszk? z prawdziwymi dzieci?cymi majtkami, pod które próbuje si?gn?? internetowa ?apka. Kampani?, której celem jest zwrócenie uwagi rodziców na problem bezpiecze?stwa dzieci w Internecie oraz na kwesti? odpowiedzialno?ci rodziców za ich wychowanie, prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Zawieszki pojawi? si? w 150 sklepach na terenie ca?ego kraju. Akcja potrwa do 15 lutego 2011 r.

  czytaj dalej »