Change language English Polski

Aktualności

 • 27 lipca wchodzi w ?ycie obowi?zek przes?uchiwania dzieci w przyjaznych pomieszczeniach

  2015-07-23

  27 lipca 2015 r. wchodzi w ?ycie nowelizacja kodeksu post?powania karnego, uzupe?niaj?ca wcze?niej wprowadzone zmiany w zakresie procedur ochrony ma?oletnich ?wiadków przest?pstw, o bezwzgl?dny obowi?zek przeprowadzania przes?uchania dzieci w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniach (art. 185d k.p.k.). Do tej pory przes?uchiwanie dzieci w przyjaznych miejscach by?o dobr? praktyk?, ka?dorazowo uzale?nion? od decyzji s?du. Wprowadzona zmiana jest m.in. wynikiem dzia?a? lobbingowych Fundacji Dzieci Niczyje, która jest polskim pionierem w zakresie budowania wymiaru sprawiedliwo?ci przyjaznego dzieciom.

  czytaj dalej »
 • Wspó?praca FDN z agencj? Bluerank

  2015-07-09

  Fundacja podj??a wspó?prac? z agencj? Bluerank, która przeprowadzi audyt SEO naszej strony internetowej. Agencja przygotuje list? gotowych rekomendacji i rozwi?za? do prawid?owego zoptymalizowania strony, przez co b?dzie ona w stanie osi?ga? wy?sze pozycje w wyszukiwarce Google.

  czytaj dalej »
 • 10. Edycja Studium z zakresu opiniowania s?dowo-psychologicznego

  2015-07-08

  Serdecznie zapraszamy psychologów, bieg?ych s?dowych oraz studentów ostatniego roku psychologii do udzia?u w 180-godzinnym cyklu szkoleniowym przygotowuj?cym do pracy w zakresie opiniowania dla potrzeb orzecznictwa s?dowego w post?powaniu karnym i cywilnym. W?a?nie rozpocz?li?my rekrutacj?!

  czytaj dalej »
 • Jeszcze tylko przez tydzie? mo?na sk?ada? wnioski na konkurs grantowy

  2015-06-26

  Konkurs grantowy organizowany jest w ramach programu „Bezpieczne dzieci?stwo”. Promuje dzia?ania, których celem jest ochrona dzieci przed przemoc? i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty z programu mog? ubiega? si? organizacje pozarz?dowe, które wspieraj? spo?eczno?? lokaln? w polepszaniu standardów bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w trzech liniach programowych.

  czytaj dalej »
 • Bilans na koniec roku szkolnego – ju? tysi?c szkó? i przedszkoli zabiega o certyfikat Chronimy Dzieci

  2015-06-24

  Ju? 1000 szkó? i przedszkoli z ca?ej Polski przyst?pi?o do programu Chronimy Dzieci, by lepiej chroni? dzieci przed przemoc? oraz uzyska? certyfikat potwierdzaj?cy podejmowanie dzia?a? na rzecz bezpiecze?stwa najm?odszych. 
  Certyfikat Chronimy Dzieci to znak jako?ci ochrony dzieci przed przemoc? w placówce. Ogólnopolski program certyfikowania placówek realizuj?cych standardy ochrony dzieci przed przemoc? zosta? zainaugurowany w marcu tego roku. W ramach Rz?dowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szko?a” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, kuratoriami o?wiaty oraz partnerskimi organizacjami i instytucjami w ca?ej Polsce.  
  Ka?dego dnia do programu przyst?puj? nowe placówki, które chc? uzyska? wsparcie przy wdra?aniu standardów ochrony dzieci przed przemoc? i lepiej dba? o bezpiecze?stwo najm?odszych. Wkrótce wiele z nich b?dzie legitymowa?o si? certyfikatem Chronimy Dzieci.

  czytaj dalej »