Change language English Polski

Aktualności

 • Wyniki konkursu fotograficznego "Dziadkowie i wnuki"

  2013-03-15

  Zako?czy? si? konkurs fotograficzny "Dziadkowie i wnuki" zorganizowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje w ramach ogólnopolskiej kampanii "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia”. Na konkurs nades?ano prawie 1000 zdj??. Nagrodzone i wyró?nione prace b?dzie mo?na zobaczy? w warszawskiej Galerii Jab?kowskich od 27 marca.

  czytaj dalej »
 • Konkurs fotograficzny "Dziadkowie i wnuki"

  2013-03-01

  Zako?czyli?my ju? etap przyjmowania i wst?pnej oceny prac w ramach konkursu fotograficznego "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia". Ostateczne wyniki zostan? og?oszone w poniedzia?ek, 4 marca 2013 r.

  czytaj dalej »
 • Spotkanie pt. By? Babci?, by? Dziadkiem, 11 lutego, Warszawa

  2013-02-01

  Je?li jeste? babci?/dziadkiem i masz wnuka/wnuczk? w wieku od 0 do 6. roku ?ycia, we? udzia? w spotkaniu w gronie innych Bab? i Dziadków, którzy podobnie jak Ty chc? wiedzie? jak najwi?cej o potrzebach swoich wnuków.

  czytaj dalej »
 • Relacja z inauguracji kampanii "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia"

  2013-01-28

  21 stycznia 2013 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odby?a si? konferencja prasowa rozpoczynaj?ca now? kampani?, której celem jest wzmocnienie znaczenia wi?zi mi?dzypokoleniowych oraz roli dziadków i bab? w ?yciu dzieci.

  czytaj dalej »
 • "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia" - kampania FDN

  2013-01-21

  Wi?? z babci? i dziadkiem daje dzieciom poczucie bezpiecze?stwa i to?samo?ci, a dziadkom - poczucie znaczenia i wp?ywu na ?ycie swoich najbli?szych. Kampania „Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia” Fundacji Dzieci Niczyje ma wzmocni? znaczenie wi?zi mi?dzypokoleniowych oraz roli dziadków i bab? w ?yciu dzieci. Akcj? obj??a honorowym patronatem prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

  czytaj dalej »