Change language English Polski

Artyku?y dla rodziców

  • Pochwa?y maj? moc!

    Pochwa?y i zach?ty pomagaj? dziecku w kszta?towaniu samooceny, dodaj? wiary we w?asne mo?liwo?ci, pomagaj? lepiej radzi? sobie z problemami, daj? poczucie bezpiecze?stwa.

    Przeczytaj artyku?
  • Jak okie?zna? z?o???

    Któ? z nas nie zna sytuacji, w której nie uda?o si? zapanowa? nad w?asn? z?o?ci?? Im jest ona silniejsza, tym mniej refleksyjne i przemy?lane staje si? nasze zachowanie.

    Przeczytaj artyku?