Change language English Polski

Artyku?y dla rodziców

 • S?owa daj? moc!

  Pochwa?y i zach?ty pomagaj? dziecku w kszta?towaniu samooceny, dodaj? wiary we w?asne mo?liwo?ci, pomagaj? lepiej radzi? sobie z problemami, daj? poczucie bezpiecze?stwa. Koniecznie chwalmy nasze dzieci!

  wi?cej
 • Budowanie poczucia w?asnej warto?ci u dziecka

  Wiele czynników wp?ywa na budowanie si? poczucia w?asnej warto?ci u dzieci. Oprócz predyspozycji genetycznych, znacz?c? rol? ma wychowanie. Badania pokazuj?, ?e najwi?kszym ?ród?em wysokiej samooceny s? rodzice, którzy buduj? j? podczas codziennych kontaktów z dzieckiem. Jakie zachowania i postawy opiekunów wp?ywaj? na budowanie si? poczucia w?asnej warto?ci u dziecka

  wi?cej
 • Jak zach?ca? dziecko do wspó?pracy?

  Rodzicom zale?y na tym, by ich dzieci by?y pos?uszne, czyli wykonywa?y ich polecenia, zachowywa?y si? w okre?lony sposób. ?eby odpowiedzie? sobie na pytanie, jak zach?ca? dzieci do wspó?pracy, powinni?my sobie na pocz?tku zda? spraw? z tego, ?e nasze potrzeby bardzo cz?sto nie pokrywaj? si? z potrzebami dzieci.

   

  wi?cej
 • Czym s? granice i jak z sukcesem wyznacza? je dziecku?

  Granice - to ostatnio dosy? popularne s?owo, cz?sto u?ywane gdy mówimy o wychowywaniu dzieci. Zastanawiam si? nie raz o jakie granice chodzi: dziecka, rodzica, a mo?e w ogóle o granice ludzkiej wytrzyma?o?ci. Czym s? nasze granice?

  wi?cej