Change language English Polski

Badania postaw

W ramach przygotowa? do kampanii „Nie przegraj!” przeprowadzono badania, których celem by?o zdiagnozowanie problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i m?odzie?y poprzez zbadanie do?wiadcze? oraz postaw respondentów, zarówno m?odzie?y, jak i doros?ych, w Polsce i na Ukrainie.

Badanie sk?ada?o si? z dwóch cz??ci:

  • jako?ciowej: zogniskowanych wywiadów grupowych z m?odymi lud?mi (15-18 lat) w miastach goszcz?cych EURO 2012: Warszawie, Poznaniu i Gda?sku
  • ilo?ciowej: badania omnibusowego (15-75 lat) w Polsce i na Ukrainie na temat postaw wobec komercyjnego wykorzystywania seksualnego, w tym wykorzystywania dzieci w prostytucji

Projekt badawczy realizowany by? od maja do sierpnia 2011 roku.

Najwa?niejsze wyniki bada?:

Zdaniem niemal po?owy polskiej m?odzie?y (48%) prostytucja motywowana ch?ci? posiadania modnych ubra?, kosmetyków lub gad?etów to realny problem i dotyczy wielu osób. Wed?ug m?odzie?y prostytucja g?odowa (ze wzgl?du na trudn? sytuacj? ?yciow?) jest du?o mniejszym problemem ni? prostytucja aspiracyjna (ch?? podwy?szenia standardu ?ycia) czy sponsoring.

• Co drugi mieszkaniec Polski i Ukrainy uwa?a, ?e problem prostytucji m?odzie?y spowodowanej brakiem podstawowych ?rodków do ?ycia jest realny i dotyczy wielu osób. W?ród m?odzie?y tak? opini? wyrazi?o jedynie 37 % badanych.

Zdecydowana wi?kszo?? Polaków i Ukrai?ców bardzo negatywnie ocenia wszystkie formy komercyjnych kontaktów seksualnych m?odzie?y (prostytucj? w zamian za ?rodki na ?ycie, prostytucj? w zamian za prezenty, np. modne ubrania, sponsoring, udost?pnianie swoich nagich zdj?? w Internecie).

• Prostytucja spowodowana trudn? sytuacj? ?yciow? jest najbardziej akceptowalna ze wszystkich omawianych zachowa?.

Polacy nie maj? ?wiadomo?ci obowi?zuj?cego prawa w obszarze prostytucji dzieci?cej.

• Poj?cie prostytucji m?odzie? rozumie szeroko – jako przyjmowanie jakichkolwiek korzy?ci materialnych w zamian za jak?? form? kontaktu seksualnego. Jednocze?nie zdaje sobie spraw? zarówno z krótkoterminowych, jak i d?ugoterminowych negatywnych konsekwencji prostytucji. M?odzi ludzie ch?tnie uczestniczyliby w zaj?ciach dotycz?cych zjawiska prostytucji, jednak realizowanych w przyst?pnej, atrakcyjnej formie.

M?odzi ludzie szukaj? informacji na tematy zwi?zane z seksualno?ci?, chc? poszerza? swoj? wiedz?, tak?e dotycz?c? zjawiska prostytucji ma?oletnich. Wida? u nich ?wiadomo?? problemu i krytyczne podej?cie do tego zjawiska. G?ówna potrzeba dotyczy wi?c motywowania ich do dzia?ania w przypadkach, kiedy wiedz? o takiej sytuacji w swoim ?rodowisku. Sami chcieliby bra? udzia? w zaj?ciach na te tematy i maj? do?? sprecyzowan? wizj? takich spotka?.

Wed?ug m?odzie?y prostytucja g?odowa (ze wzgl?du na trudn? sytuacj? ?yciow?) jest du?o mniejszym problemem ni? prostytucja aspiracyjna czy sponsoring. Ich zdaniem nastolatki cz??ciej nawi?zuj? komercyjne kontakty seksualne ze wzgl?du na ch?? podwy?szenia standardu swojego ?ycia ni? z powodu skrajnej biedy i braku ?rodków do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Podej?cie to pojawia si? zarówno w grupowych wywiadach z m?odzie??, jak i w badaniu ankietowym na reprezentatywnej próbie. W wywiadach m?odzie? stwierdza, ?e prostytucja g?odowa jest wi?kszym problemem w przypadku ludzi doros?ych, poniewa? oni maj? wi?ksze zobowi?zania i ich problemy finansowe s? powa?niejsze (szczególnie je?li maj? np. na utrzymaniu dzieci). Takie pogl?dy mog? wynika? z faktu, ?e w?ród ich rówie?ników cz??ciej zdarzaj? si? przypadki prostytucji aspiracyjnej ni? prostytucji g?odowej oraz z tego, ?e prostytucja aspiracyjna wydaje si? bardziej obecna w mediach, sk?d m?odzi czerpi? informacje. Doro?li Polacy du?o cz??ciej ni? m?odzi uwa?aj?, ?e to bieda jest powodem nawi?zywania przez m?odzie? komercyjnych kontaktów seksualnych.

Prostytucja spowodowana trudn? sytuacj? ?yciow? jest najbardziej akceptowalna ze wszystkich omawianych zachowa?. To wynika z tego, ?e w sytuacjach ekstremalnych normy spo?eczne, które zreszt? nigdy nie maj? charakteru absolutnego, ulegaj? zacieraniu – walka o przetrwanie pozwala na zawieszanie niektórych norm moralnych. Wa?ne jest to, ?e w przypadku usuni?cia czynnika „sytuacji wyj?tkowej”, ocena moralna znowu jest zdecydowanie negatywna.

Pobierz raport z bada? - j?zyk polski

Pobierz raport z bada? - j?zyk ukrai?ski

Pobierz raport z bada? - j?zyk angielski

Badania zosta?y zrealizowane we wspó?pracy z firm? Millward Brown SMG/KRC.