Change language English Polski

Baza Wiedzy zosta?a sfinansowana w ramach projektu ,,Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - dzia?ania upowszechniaj?ce rezultaty partnerstwa". Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegi? ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zobacz baz? wiedzy

Zapraszamy do wype?nienia formularza ewaluacyjnego nt. bazy wiedzy.

Przejd? do formularza

Baza wiedzy

 • Wykorzystywanie seksualne dzieci

  Wykorzystywanie seksualne dzieci to aktywno?? seksualna z udzia?em dziecka (do 15 roku ?ycia), podj?ta przez doros?ego, nastolatka lub dziecko. Sprawca ma przewag? wiekow?, fizyczn? lub intelektualn? nad swoj? ofiar?.

  wi?cej
 • Przemoc fizyczna

  Powiedz nie klapsom! Wychowanie bez przemocy jest mo?liwe! Bicie wzbudza tylko strach, ale nie buduje autorytetu!

  wi?cej
 • Komercyjne wykorzystywanie dzieci

  Dzieci – ofiary handlu mog? by? wykorzystywane do prostytucji, pornografii, ?ebrania, pracy przymusowej lub pope?niania przest?pstw. Jedn? z grup dzieci, które wymagaj? szczególnej ochrony przed handlem lud?mi s? dzieci cudzoziemskie bez opieki.

  wi?cej
 • Dziecko - ?wiadek w procedurze karnej

  Dzieci uczestnicz?ce w procedurach prawnych potrzebuj? szczególnego wsparcia i ochrony ze strony osób doros?ych, a tak?e instytucji, które w procedurze prawnej b?d? si? z nimi kontaktowa?.

  Wi?cej
 • Dzieci 0-3 lata

  Pierwsze trzy lata ?ycia cz?sto okre?lane s? jako kluczowe dla ca?ego ?ycia cz?owieka. Jak opiekowa? si? i wychowywa? ma?e dziecko?

  wi?cej
 • Zagro?enia dzieci w Internecie

  Program Dziecko w Sieci zosta? zainicjowany w lutym 2004 roku przez Fundacj? Dzieci Niczyje (FDN).

  wi?cej
 • Dzieci w procedurach prawnych

  "Dziecko – ?wiadek szczególnej troski" to realizowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych.

  wi?cej