Change language English Polski

Bezp?atne zaj?cia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców/opiekunów przygotowuj?ce do przes?uchania w procedurach karnych

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w zaj?ciach edukacyjnych przygotowuj?cych do przes?uchania dzieci w trybie art. 185a i 185b kodeku post?powania karnego:

 • Tytyu?: Przygotowanie dzieci i ich rodziców/opiekunów do udzia?u w przes?uchaniu w trybie art. 185a i 185b kpk
 • Cel zaj?? edukacyjnych: Zdobycie przez uczestników wiedzy dotycz?cej miejsca, sposobu prowadzenia czynno?ci przes?uchania oraz obni?enie ich l?ku zwi?znego z udzia?em w procedurze karnej
 • Korzy?ci dla dzieci: poznanie procedury oraz miejsca przes?uchania; zdobycie wiedzy o przys?uguj?cych im prawach i obowi?zkach podczas przes?uchania, uzyskanie umiej?tno?ci radzenia sobie z trudnymi emocjami zwi?zanymi z czynno?ci? przes?uchania
 • Korzy?cie dla rodziców/opiekunów dzieci: zdobycie wiedzy o mo?liwo?ci ochorny interesów dzieci; poznanie mo?liwo?ci wspierania dziecka "przed" i "po" przes?uchaniu; uzyskanie umiej?tno?ci rozpoznawania emocji dziecka - ?wiadka
 • Koszt: bezp?atne
 • Czas trawnia: zaj?cia dla dzieci i rodziców/opiekunów odbywaj? si? równolegle i trwaj? ok godziny
 • Termin: do ko?ca kwietnia 2016 r.
 • Miejsce zaj?? oraz zapisy:
  a) Warszawa - Centrum Pomocy Dziciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12 lok. 25;
  zapisy pod numerem tel. 22-826-88-62
  b) Bia?ystok - Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, ul. Gajowa 79
  zapisy pod numerem tel. 85-652-54-94
  c) G?ogów - Stowarzyszenie dla Dzieci i M?odzie?y SZANSA, ul. Perseusza 13
  zapisy pod numerem tel. 76-727-60-70
  d) Grudzi?dz - Grudzi?dzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini”, ul. ?niadekich 6a
  zapisy pod numerem tel. 56-63-05-060

W czasie zaj?? nie s? poruszane tre?ci zwi?zane z przedmiotem sprawy.


Zaj?cia edukacyjne s? cz??ci? projektu "Dajemy dzieciom si??! - prawa dzieci w procedurach prawnych" realziowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

Tytu?:

Przygotowanie ma?oletnich ?wiadków i ich rodziców/opiekunów do udzia?u w przes?uchaniu w trybie art. 185a i 185b kpk 

Cel zaj?? edukacyjnych: 

Zdobycie przez uczestników wiedzy dotycz?cej miejsca, sposobu prowadzenia czynno?ci przes?uchania oraz obni?enie ich l?ku zwi?zanego z udzia?em w procedurze karnej

Korzy?ci dla ma?oletnich ?wiadków: 

   Po szkoleniu ma?oletni ?wiadkowie:

§  znaj? procedur? oraz miejsce przes?uchania;

§  znaj? przys?uguj?ce im podczas przes?uchania prawa i obowi?zki;

§  posiadaj? umiej?tno?? ró?nicowania prawdy od k?amstwa;

§  potrafi? radzi? sobie z trudnymi emocjami oraz sytuacjami;

§  potrafi? wspó?pracowa? z osobami przes?uchuj?cymi

 

Korzy?ci dla rodziców/opiekunów ma?oletnich ?wiadków:

Po szkoleniu rodzice/opiekunowie:

§  posiadaj? wiedz? dotycz?c? procedur karnych, praw i obowi?zków dzieci – ?wiadków, mo?liwo?ci ochrony ich interesów w prowadzonym post?powaniu;

§  s? uwra?liwieni na prze?ycia dziecka – ?wiadka;

§  posiadaj? umiej?tno?? rozpoznawania emocji dziecka – ?wiadka;

§  znaj? mo?liwo?ci wspierania dziecka „przed” i „po” przes?uchaniu

Miejsce zaj??: 

 

                                    Fundacja Dzieci Niczyje

          Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej

                                  ul. Mazowiecka 12 lok. 25

                                         00-048 Warszawa

 

 

Czas trwania: 

 Zaj?cia dla dzieci i ich rodziców-opiekunów odbywaj? si? równolegle i trwaj? ok. godziny

Termin:

  do ko?ca kwietnia 2016 r.