Change language English Polski

Biegam Dobrze

#BIEGAMDOBRZE

 

W 2015 roku Fundacja Dzieci Niczyje razem z Fundacj? Maratonu Warszawskiego po raz pierwszy zaprosi?a biegaczy do aktywnego w??czenia si? w pomoc dla najbardziej potrzebuj?cych. W 37.PZU Maratonie Warszawskim wzi??o udzia? ponad 500 biegaczy charytatywnych, którzy prowadzili zbiórki dla jednej z czterech organizacji (Amnesty International, Fundacji Synapsis, Fundacji R’n’R i Fundacji Dzieci Niczyje). Nasi biegacze zebrali ponad 85 000 z?otych. To wspania?y wynik i ogromne wsparcie dla naszych podopiecznych. Serdecznie dzi?kujemy!

Wi?cej informacji o I edycji akcji #BiegamDobrze >>

Przed nami kolejne, wielkie imprezy sportowe 2016 roku, w których tak?e b?dzie mo?na „pobiec dobrze”: 11.PZU Pó?maraton Warszawski i 38.PZU Maraton Warszawski. Ponownie b?dzie mo?na pomóc tym,  którzy tej pomocy najbardziej potrzebuj? – dzieciom pozbawionym bezpiecznego i radosnego dzieci?stwa.

Tak jak poprzednio wystarczy zarejestrowa? si? jako „biegacz charytatywny” i zebra? minimum 300 z?otych potrzebne by uzyska? wyj?tkowy, charytatywny numer startowy.  Na pewno wielu biegaczy zdecyduje si? ustawi? poprzeczk? du?o wy?ej. Gor?co do tego zach?camy!

Do??czcie do grona charytatywnych biegaczy 11. PZU Maratonu Warszawskiego i 38.PZU Maratonu Warszawskiego! Pomó?cie podopiecznym Fundacji Dzieci Niczyje! Do??cz-rejestracja >>

Masz profil na FB? Do??cz do naszego wydarzenia i ?led? najnowsze informacje o dru?ynie biegaczy FDN, która biegnie, aby da? dzieciom si??: https://www.facebook.com/events/443758445812822/

Dlaczego warto pomóc Fundacji Dzieci Niczyje?

Dziecko, które zosta?o skrzywdzone, nie poprosi o pomoc. Wstydzi si?, czuje si? winne i osamotnione. Potrzebuje pomocy, aby odzyska? zaufanie i rado?? z ?ycia. Wiemy o tym, bo pomagamy takim dzieciom od blisko 25 lat…

Historia Radka - „Musz? obroni? mam?”

Jaki? czas temu z naszym Telefonem Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y  116 111 skontaktowa? si? Radek. - Boj? si? taty. – wyzna?. - Kilka lat temu bardzo du?o pi? i bi? nas wszystkich – mam?, mnie, rodze?stwo. Czym popadnie. Potem tata poszed? na leczenie i by?o dobrze, ale ostatnio znów zacz?? pi?. Boj? si?, ?e znowu zacznie nas bi?. Ju? zacz?? krzycze?, a wtedy te? zaczyna?o si? od krzyku. Musz? obroni? mam? i m?odsze rodze?stwo. Jak mam to zrobi?? – pyta?. Radek , w czasie rozmowy z konsultantk? Telefonu Zaufania, zdecydowa? zwróci? si? o pomoc do szkolnego psychologa. Wspólnie maj? poszuka? najlepszego wyj?cia z tej trudnej sytuacji. Jeste?my z nim w kontakcie – wspieramy go w trudnych momentach.

Od wielu lat pomagamy dzieciom takim jak Radek. Pokazujemy im jak mog? unikn?? przemocy i wykorzystywania. Pomagamy tym, które ju? zosta?y skrzywdzone. Uczymy rodziców, jak traktowa? dzieci, ?eby ich nie krzywdzi?. Te i wiele innych dzia?a? mo?emy realizowa? dzi?ki wsparciu ludzi dobrej woli..

Liczymy na Was. Do??czcie do akcji #BiegamDobrze. Pobiegnijcie dla FDN lub wesprzyjcie zbiórki naszych biegaczy!

 

W 2014 roku: