Change language English Polski

Czym zajmuje si? FDN

Fundacja Dzieci Niczyje Istnieje po to, aby zapewni? ka?demu dziecku bezpieczne dzieci?stwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które do?wiadczy?y przemocy.

  • Uczymy doros?ych, jak traktowa? dzieci, ?eby ich nie krzywdzi? - 470 rodziców na spotkaniach i warsztatach edukacyjnych
  • Pokazujemy im jak reagowa?, gdy podejrzewaj?, ?e dziecku dzieje si? krzywda - 10 tys. profesjonalistów na szkoleniach i konferencjach
  • Uczymy dzieci, jak mog? unika? przemocy i wykorzystywania - 1600 spotka? diagnostycznych i terapeutycznych z dzie?mi
  • Wp?ywamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroni?o interes dziecka - 15 wyst?pie? i opinii o projektach aktów prawnych

Zapraszamy do lektury broszury "Czym zajmuje si? Fundacja Dzieci Niczyje?"

Czym zajmuje si? FDN?