Change language English Polski

Przeka? darowizn?

Aby dokona? przelewu, wystarczy wype?ni? poni?sz? tabelk? (kwota przelewu jest dowolna) i klikn?? na "Wp?a?".

 

Darowizna na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje Kwota: PLN


 Dzi?kujemy za pomoc!

Zostan? Pa?stwo automatycznie przekierowani na stron? dotpay.pl, gdzie nale?y wybra? odpowiedni kana? p?atno?ci (np. visa, inteligo itp.). Wybór kana?u p?atno?ci powoduje przej?cie na jego stron? www (np. stron? banku) - tu  nale?y uzupe?ni? brakuj?ce dane i potwierdzi? dokonanie przelewu.

Pieni?dze trafi? na konto Fundacji Dzieci Niczyje w ci?gu kilku dni. Przeznaczymy je na pomoc dzieciom krzywdzonym.

Przelewy za po?rednictwem systemu Dotpay s? w pe?ni zabezpieczone.

dotpay

Pomó? podopiecznym Fundacji Dzieci Niczyje