Change language English Polski

Materia?y dla nauczycieli i pedagogów

Zach?camy Pa?stwa do przeprowadzenia zaj?? profilaktycznych dotycz?cych zagro?e? zwi?zanych z komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym. W ramach kampanii „Nie przegraj!” przygotowano scenariusze 45 lub 90-minutowych zaj?? profilaktycznych oraz gr? edukacyjn?.

Scenariusze zaj?? dla m?odzie?y w wieku 13-18 lat

Trzy modu?y zaj?? dotycz? handlu dzie?mi, ryzykownych zachowa? seksualnych i podejmowania kontaktów seksualnych w zamian za prezenty i pieni?dze. Podczas ka?dego modu?u prezentowana jest historia dziecka, które do?wiadczy?o wykorzystywania lub podj??o ryzykowne zachowania.

Uczestnictwo w zaj?ciach pozwoli uczestnikom poszerzy? wiedz? o poruszanych problemach, pozna? i zrozumie? mechanizmy dzia?ania osób doros?ych wykorzystuj?cych m?ode osoby oraz przyczyny podejmowania ryzykownych zachowa? przez m?odzie?. Dowiedz? si? równie? gdzie szuka? pomocy w trudnych sytuacjach.

Poni?ej mog? Pa?stwo pobra? scenariusze w wersji elektronicznej:

Modu? I: Handel dzie?mi Pobierz

Modu? II: „Dowód mi?o?ci” Pobierz

Modu? III: „Sponsoring” Pobierz

Zapraszamy równie? do obejrzenia i pobrania filmów z historiami dzieci pojawiaj?cymi si? w scenariuszach zaj??:

Handel dzie?mi - Historia Pauliny

"Dowód mi?o?ci" - Historia Oli

"Sponsoring" - Historia Izy

 

Film do modu?u I Handel dzie?mi Pobierz

Film do modu?u II  "Dowód mi?o?ci" Pobierz

Film do modu?u III "Sponsoring" Pobierz

 

Gra edukacyjna "NIE PRZE-GRAJ!"

 Zaj?cia na podstawie gry trwaj? 4 godziny dydaktyczne i przeznaczone s? dla m?odzie?y w wieku od 13 do 18 r. ?. Ich celem jest przede wszystkim dostarczenie wiedzy na temat zagro?e? zwi?zanych z ró?nymi formami przemocy. Gra polega na anga?owaniu m?odzie?y w dyskusj? na temat dokonywania wyborów w trudnych sytuacjach ?yciowych. Gracze przeprowadzaj? g?ównego bohatera – swojego rówie?nika, przez takie zagadnienia jak: zagra?aj?ce sytuacje w szkole, w Internecie, podczas czasu wolnego oraz dowiaduj? si? do kogo i gdzie mog? si? zwraca? o pomoc. Zaj?cia profilaktyczne na podstawie gry s? okazj? do dyskusji, refleksji, zdobywania nowych informacji, pracy w grupach.

Gra jest udost?pniana osobom, które uczestniczy?y w szkoleniu zorganizowanym przez Fundacj? Dzieci Niczyje.

Publikacja gry edukacyjnej "Nie prze-graj!" oraz po?wi?cone jej warsztaty dla profesjonalistów finansowane s? ze ?rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Ewaluacja i za?wiadczenia o przeprowadzeniu zaj?? na podstawie scenariuszy zaj?? lub gry edukacyjnej

Prosimy o wype?nienie formularza ewaluacyjnego dot. przeprowadzonych zaj?? profilaktycznych. Pa?stwa opinia b?dzie dla nas bardzo pomocna w tworzeniu kolejnych materia?ów edukacyjnych. Po wype?nieniu formularza ewaluacyjnego b?d? Pa?stwo mogli pobra? za?wiadczenia o przeprowadzeniu zaj??.

Formularz ewaluacyjny znajduje si? na stronie: www.akademia.fdn.pl/ewaluacja-akademia-ochrony

Dla m?odzie?y przygotowano równie? plakat, zwracaj?cy uwag? na problem komercyjnych kontaktów seksualnych i informuj?cy o mo?liwo?ci uzyskania pomocy w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111.

Plakat „Ty – nie masz ceny” Pobierz