Change language English Polski

Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia - raport

Raport prezentuje wyniki bada? jako?ciowych przeprowadzonych z wnukami oraz dziadkami na temat ich wzajemnych relacji. Badania towarzyszy?y realizowanej z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka kampanii spo?ecznej „Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia". Podczas bada? starano si? pozna? do?wiadczenia respondentów p?yn?ce z bycia dziadkami lub wnukami oraz opini? respondentów na temat ról odgrywanych przez dziadków i wnuków.

Celem bada? by?o:

  • Poznanie opinii na temat kontaktów dziadków z wnukami
  • Okre?lenie roli dziadków i wnuków
  • Poznanie relacji dziadków i wnuków
  • Okre?lenie czynników wp?ywaj?cych na kontakty dziadków z wnukami
  • Okre?lenie wp?ywu rodziców na kontakty dziadków z wnukami.

 

Pliki do pobrania