Change language English Polski

Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty - wspó?praca w ramach zespo?ów interdyscyplinarnych i grup roboczych, 12 kwietnia

Zapraszamy przewodnicz?cych i wice-przewodnicz?cych zespo?ów interdyscyplinarnych, psychologów, prawników, interwentów z do?wiadczeniem w pracy zespo?ów interdyscyplinarnych na bezp?atne szkolenie maj?ce na celu usprawnienie wspó?pracy w grupach roboczych dotycz?cych przypadków dzieci.

 

Zawarto?? merytoryczna szkolenia:

  • Przypomnienie zapisów prawnych w zakresie przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie
  • Prze?wiczenie konstruowania grup roboczych i podzia?u zada? i kompetencji
  • Omówienie stereotypów utrudniaj?cych wspó?prac?  interdyscyplinarn?
  • Konstruowanie planu pomocy
  • Praca z aktywnymi metodami: rozmowa w parach, burza mózgów, praca na przypadkach, autorefleksja
  • Przygotowanie do poprowadzenia warsztatu.

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Wrona, prawnik. Szkolenie jest nieodp?atne, organizator zapewnia drobny pocz?stunek

 

Terminy: 12 kwietnia 2016 r. godz. 9.00-16.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, wej?cie B, II pi?tro, Warszawa

 

Zapisy odbywaj? si? poprzez Platform? Edukacyjn? Fundacji Dzieci Niczyje.

 

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia dzieci” w ramach Programu PL14 „Przeciwdzia?anie przemocy w rodzinie i przemocy ze wzgl?du na p?e?” wspó?finansowanego ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.