Change language English Polski

Co to jest Dzie? Telefonów Zaufania dla Dzieci?

 

dzie? telefonów

Co roku 17 maja  obchodzony jest Dzie? Telefonów Zaufania dla Dzieci.

Inicjatorem tego ?wi?ta jest Child Helpline International – organizacja zrzeszaj?ca telefony zaufania dla dzieci ze 145 krajów ?wiata. 

Polskie obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci 2015 organizowane s? przez Fundacj? Dzieci Niczyje.

W Polsce dzia?a wiele telefonów pomocowych dla dzieci i m?odzie?y. Ró?ny jest ich zasi?g oraz profil tematyczny. Nieliczne telefony zaufania dla dzieci, dzi?ki wspó?pracy z polskimi operatorami telekomunikacyjnymi, maj? zasi?g ogólnopolski i s? bezp?atne dla wszystkich korzystaj?cych z ich oferty. Dzieci powinny zna? te numery, by w trudnych sytuacjach ?yciowych mog?y uzyska? pomoc i wsparcie nawet wtedy, gdy wstydz? si? b?d? boj? powiedzie? o swoich problemach rodzicom lub opiekunom. Razem z konsultantami telefonów zaufania, mog? zastanowi? si?, jak powiedzie? o trudno?ciach rodzicom, czy nauczycielom, kogo w swoim ?rodowisku poprosi? o pomoc.

G?ównym celem Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci jest propagowanie idei pomocy dzieciom i m?odzie?y poprzez telefony zaufania oraz zapoznanie z ofert? dzia?aj?cych telefonów zaufania dzieci oraz nauczycieli, wychowawców i rodziców. 

Podczas obchodów Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci organizatorzy zach?caj?  publiczne i niepubliczne placówki  edukacyjne, biblioteki i organizacje pozarz?dowe do informowania o numerach telefonów zaufania dla dzieci oraz o ich ofercie pomocy i wsparcia.  Cenne s? wszelkie formy promowania idei pomocy telefonicznej i konkretnych linii pomocowych. Mog? to by? zaj?cia edukacyjne, gazetki szkolne, apele, konkursy, b?d? dystrybucja materia?ów informacyjnych. ZOBACZ JAK ZORGANIZOWA? LOKALNE OBCHODY >>

Chc?c jak najszerzej promowa? obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci w Polsce oraz zach?ci? do zaanga?owania si? w dzia?ania informacyjne, organizatorzy proponuj? dost?pne w Internecie materia?y edukacyjne: scenariusze zaj?? dla m?odszych i starszych dzieci nt. oferty telefonów zaufania, plakaty i ulotki o ogólnopolskich, bezp?atnych telefonach  - Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 oraz Telefonie do Rzecznika. Szko?y i inne placówki, które zorganizuj? obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci otrzymaj? okoliczno?ciowe certyfikaty, a wybrane inicjatywy zostan? nagrodzone przez organizatorów Dnia Telefonów Zaufania w Polsce.

Patronat Konkursu