Change language English Polski

Oferta edukacyjna

Jednym z g?ównych zada? FDN jest edukacja rodziców, nauczycieli i profesjonalistów w zakresie zapobiegania i przeciwdzia?ania krzywdzeniu dzieci.  W tym celu wydawane s? publikacje oraz prowadzone s? szkolenia adresowane do ró?nych grup odbiorców.  

W ofercie znajduj? si?:
•    baza publikacji: podr?czników, broszur, scenariuszy zaj??, skierowanych do profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi oraz do rodziców
•    oferta edukacyjna skierowana do dzieci i m?odzie?y
•    programy e-learningowe dla dzieci, rodziców i profesjonalistów
•    materia?y promocyjne: plakaty, ulotki, gad?ety skierowane do dzieci i m?odzie?y
•    oferta szkole? skierowanych do profesjonalistów ró?nych dziedzin pracuj?cych z dzie?mi i ich rodzinami