Change language English Polski

FDN wspó?organizatorem kampanii nt. depresji u dzieci „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuj?.”

Statystyki dotycz?ce samobójstw w?ród dzieci s? zatrwa?aj?ce. W zesz?ym roku 177 dzieci odebra?o sobie ?ycie. Wi?kszo?? z tych ofiar to nastolatki. Podejmujemy wyzwanie, by zapobiec kolejnym takim tragediom. Ruszamy z pierwsz? ogólnopolsk? kampani? spo?eczn? po?wi?cona depresji u dzieci. 23 lutego 2016 r. w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresj? rusza druga edycja ogólnopolskiej kampanii spo?ecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuj?.” Fundacja Dzieci Niczyje jest jednym z jej wspó?organizatorów.

W Polsce na depresj? leczy si? prawie 8 tysi?cy dzieci i m?odzie?y – wynika z danych NFZ-u. Nie ma statystyk, ile dzieci si? nie leczy. Obraz tej choroby u dzieci bywa inny ni? u doros?ych. Oprócz typowych objawów takich jak przygn?bienie, utrata energii, zainteresowa?, brak apetytu, bezsenno??, czy my?li samobójcze, mog? pojawi? si? równie? gorsze oceny w szkole, agresja i pobudzenie. Te objawy cz?sto s? ?le diagnozowane lub bagatelizowane.

- Jako ma?olat zawsze mia?em hu?tawki nastroju – mówi Marek Piekarczyk, lider zespo?u TSA, jeden z bohaterów ksi??ki „Twarze depresji”. - Mo?na przej?? nad tym do porz?dku dziennego, ?e kto?, kto ma na?cie lat i my?li w ten sposób, ?e pisze „czarne” teksty, zanurza si? w Dostojewskim, Hamsunie itd. Mo?na to nazwa? dojrzewaniem, buntem, ale mo?na te? powiedzie?, ?e jest to depresja, która ma pod?o?e w dzieci?stwie. Nadwra?liwo?? rozwin??a si?, gdzie? co? si? zablokowa?o i zacz??a si? depresja. Nazwanie takich stanów depresj? jest w?a?ciwie pocz?tkiem leczenia.

Coraz wi?cej nastolatków choruje na depresj? i inne zaburzenia psychiczne zwi?zane z nastrojem. Okres dojrzewania wi??e si? z ró?nymi trudno?ciami, do?ami, burzami hormonów. – t?umaczy Micha? Pozda?, trener m?odzie?y, wyk?adowca Uniwersytetu SWPS. I dodaje: – Czasami jest to jednak co? wi?cej ni? „tylko” dó?. Zdarza si?, ?e m?oda osoba nie reaguje na zwyczajne pocieszenia, nie mo?e wsta? rano z ?ó?ka. Chcemy uwra?liwi? m?odzie? na ten problem, aby wiedzieli, jak go dostrzec u swoich kolegów. Chcieliby?my im pokaza?, ?e choroby psychiczne si? zdarzaj? i ?e mo?na z nimi ?y?. Tak jak z chorym z?bem idziemy do lekarza, tak z chorob? psychiczn? mo?emy si? zwróci? o pomoc do psychologa.

Stany depresyjne od dzieci?stwa znane s? równie? Kamilowi Sipowiczowi - ambasadorowi kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuj?.”:

- Bardzo si? ?le czu?em przez wiele lat od m?odo?ci. Moje dzieci?stwo by?o g??boko chore, uszkodzone i relacje mi?dzy mn? a moj? matk? by?y bardzo skomplikowane, niedobre. Uwa?am, ?e cud polega na tym, ?e jestem takim cz?owiekiem, jakim jestem, ?e jako? si? z tego wydoby?em.

Ambasadorami kampanii s? równie? osoby, które do?wiadczy?y depresji: Andrzej Bober (dziennikarz), Tomasz Jastrun (pisarz), Piotr Zelt (aktor). A tak?e osoby, które osobi?cie nie do?wiadczy?y tej choroby, ale postanowi?y wesprze? kampani? swoim autorytetem i zwróci? uwag? na problemy dzieci chorych na depresj?: Ewa B?aszczyk (aktorka, wspó?za?o?ycielka Fundacji „Akogo?” i Kliniki „Budzik”), Jaros?aw Guga?a (dziennikarz telewizji Polsat, prezenter „Wydarze?”); Marta Kielczyk (prezenterka „Panoramy” w TVP2), Maciej Or?o? (prezenter „Teleexpressu” w TVP1) i Tomasz Wolny (prezenter „Panoramy” w TVP2).

Organizatorami kampanii s?: Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwa? Ludzi Zaginionych oraz Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji.

Naszymi patronami honorowymi s?: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Ponadto patronami s?: Uniwersytet SWPS, Wydawnictwo ?wiat Ksi??ki i firma AMS.

Kampania „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuj?” sk?ada si? z nast?puj?cych elementów:

konferencja prasowa 23 lutego 2016 r. o godz. 12.00 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31, sala S305, 3 pi?tro, po?udniowe skrzyd?o, czyli lewe od wej?cia w holu g?ównym) z udzia?em naszych ambasadorów, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, psychologów i psychiatrów dzieci?cych. Wst?p wolny.

- bezp?atne, otwarte warsztaty i wyk?ady na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, m.in.:

  • 23 lutego wyk?ad o godz. 17.00 pt. „Dó? czy depresja?” poprowadzi Micha? Pozda? – trener m?odzie?y, wyk?adowca Uniwersytetu SWPS 
  • 23 lutego warsztaty  o godz. 18.30 pt. „Depresja u dzieci i m?odzie?y” poprowadzi Aleksandra Brzezi?ska – psycholog, psychoterapeuta Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS. 
  • 23 lutego warsztaty  o godz. 18.30 pt. „Depresja nastolatka w kontek?cie rodzinnym” poprowadzi Monika Kie?tyka–Czech – psycholog, psychoterapeutka zwi?zana z Poradni? Psychologiczno–Pedagogiczn? w Warszawie i Warszawskim Instytutem Psychoterapii.

 

– dwutygodniowa kampania billboardowa od 15 lutego 2016 r. w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie, Wroc?awiu, Gda?sku, ?odzi, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach i Olsztynie; 

– plakat z udzia?em wszystkich naszych ambasadorów, 

– spot telewizyjny; 

– spot radiowy; 

– wywiad telewizyjny i radiowy z mam? dziecka choruj?cego na depresj?;

– wywiad telewizyjny i radiowy z rodzicami nastolatki choruj?cej na depresj?;

– ksi??ka Anny Morawskiej pt. „Twarze depresji”, w której autorka rozmawia z osobami cierpi?cymi na depresj?, a tak?e z psychiatrami, psychoterapeutami oraz z przedstawicielami organizacji pozarz?dowych, które wspieraj? chorych na depresj? i ich rodziny, w tym dzieci.

- strona internetowa www.twarzedepresji.pl, na której znajduj? si? informacje o depresji, a tak?e wszystkie nasze materia?y przygotowane do bezp?atnego wykorzystania przez media (tu znajduj? si? równie? podzi?kowania dla wszystkich osób i instytucji, które nas wspieraj?).

- 24 lutego od 17.30 do 20.30  - bezp?atne warsztaty dla rodziców pt. „Depresja nastolatka w kontek?cie rodzinnym”; prowadzenie: Monika Kie?tyka–Czech – psycholog, psychoterapeutka zwi?zana z Poradni? Psychologiczno–Pedagogiczn? w Warszawie i Warszawskim Instytutem Psychoterapii. Zapisy na warsztaty w Centrum Psychoterapii BEN: ul. Czeczota 14, Warszawa, tel. 22 844 19 00 lub 507 123 243.

- od 22 do 26 lutego zapewniamy 10 godzin bezp?atnych konsultacji dla pacjentów u lekarzy ró?nych specjalno?ci. Zapisy w Centrum Psychoterapii BEN: ul. Czeczota 14, Warszawa, tel. 22 844 19 00 lub 507 123 243 (decyduje kolejno?? zg?osze? do wyczerpania puli).