Change language English Polski

Ile to kosztuje

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi kilkana?cie programów i projektów dotycz?cych ochrony dzieci przed przemoc?.Naszym celem jest efektywne wykorzystanie ?rodków finanasowych, którymi dysponujemy. Zobaczcie jak wydajemy pieni?dze.

Z ka?dej przekazanej nam z?otówki:

  • a? 43 grosze wydajemy na bezpo?redni? i telefoniczn? pomoc dzieciom
  • podnosimy ?wiadomo?? spo?eczn? - 36 groszy wydajemy na edukacj? dzieci, rodziców i profesjonalistów
  • tylko 7 groszy wydajemy na administracj?
  • dbamy o rzetelno?? naszych dzia?a? i prawid?ow? ocen? sytuacji dzieci w Polsce - 8 groszy wydajemy na programy badawcze, ekspertyzy i lobbing
  • 6 groszy przeznaczamy na dzia?ania fundraisingowe, aby rozwija? dzia?alno?c Fundacji i dociera? do wi?kszej liczby dzieci. 

Nasi darczy?cy pozwalaj? nam dzia?a? dzi?ki swojemu wsparciu finansowemu. Serdecznie Wam za to dzi?kujemy.