Change language English Polski

Aktualności

 • Przemoc w dzieci?stwie nie musi decydowa? o przysz?o?ci. Nowa kampania Fundacji Dzieci Niczyje.

  2016-03-17

  Fundacja Dzieci Niczyje rozpocz??a kampani? spo?eczn? „Mój Tata”. Celem kampanii jest ukazanie, ?e odpowiednia pomoc mo?e odmieni? przysz?o?? dziecka krzywdzonego oraz zach?cenie do wsparcia dzia?a? organizacji poprzez przekazanie 1% na pomoc podopiecznym organizacji. 

  czytaj dalej »
 • Samotni nawet w ?wi?ta...

  2015-12-24

  Jak co roku w okresie ?wi?tecznym konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 prowadzonego przez Fundacj? Dzieci Niczyje odbieraj? setki telefonów i wiadomo?ci online od dzieci. Docieraj? do nich g?osy zawodu czy zw?tpienia, które wcale nie s? zwi?zane z nietrafionymi prezentami pod choink?. Ju? po raz ósmy dzieci i m?odzie? mog? korzysta? z pomocy Telefonu 116 111 w ?wi?ta – w wigili? konsultanci czekaj? na telefony od 12:00 do 22:00, a 25. i 26. grudnia ?wiadcz? pomoc online przez www.116111.pl/napisz

  czytaj dalej »
 • Ruszy?a kampania "Pomy?l, zanim kupisz"

  2015-12-01

  Ruszy?a kampania "Pomy?l, zanim kupisz" Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

  czytaj dalej »
 • Napisz list od ?wi?tego Miko?aja i podaruj dziecku wyj?tkowy prezent!

  2015-11-27

  Wysy?anie listu do Miko?aja to dla dzieci ogromna przyjemno??. Ale znalezienie w skrzynce pocztowej tradycyjnego Listu OD ?wi?tego Miko?aja – to dopiero magia. Podziel si? ?wi?teczn? rado?ci? i stwórz z nami List OD ?wi?tego Miko?aja dla swojego ma?ego lub ca?kiem du?ego dziecka. To ?atwiejsze, ni? my?lisz.

  czytaj dalej »
 • 19 listopada - Mi?dzynarodowy Dzie? Przeciwdzia?ania Przemocy wobec Dzieci

  2015-11-19

  Tysi?ce dzieci w Polsce do?wiadcza przemocy. Ka?dego dnia s? bite, maltretowane, poni?ane, wykorzystywane seksualnie... Same nie mog? si? obroni?. W zwi?zku z Mi?dzynarodowym Dniem Przeciwdzia?ania Przemocy wobec Dzieci, który obchodzony jest 19. listopada, Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? – zrzeszaj?ce 23 organizacje pozarz?dowe pomagaj?ce dzieciom – ofiarom krzywdzenia, przypomina, jak wa?ne jest reagowanie na przemoc wobec dzieci. Zawsze. 

  czytaj dalej »