Change language English Polski

IX Ogólnopolska konferencja Ostro?nie dziecko! Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci, 8 kwietnia

Zapraszamy do rejestracji na IX Ogólnopolsk? konferencj? „Ostro?nie – dziecko!”,  dotycz?c? profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci i dobrego rodzicielstwa.

Organizatorami konferencji s? Fundacja Dzieci Niczyje, Miasto Sto?eczne Warszawa oraz Zak?ad Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Adresaci konferencji: profesjonali?ci maj?cy kontakt z rodzinami z ma?ymi dzie?mi (do 6. roku ?ycia) m.in. lekarze, po?o?ne, piel?gniarki, pracownicy ??obków i przedszkoli, pracownicy socjalni, psychologowie, asystenci rodzin oraz przedstawiciele w?adz centralnych, regionalnych i lokalnych odpowiedzialnych za polityk? spo?eczn?.

Termin: 8 kwietnia 2016 r., 8:30-16:30

Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskie Uniwersytetu Medycznego, ul. ks. Trojdena 2a

Celem konferencji jest zwi?kszenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia ma?ych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka, zapoznanie z przyk?adami dobrych praktyk w zakresie ochrony ma?ych dzieci przed przemoc?, stworzenie okazji do wymiany pogl?dów i do?wiadcze? oraz zintegrowanie ?rodowiska profesjonalistów zaanga?owanych w ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem.

Udzia? w konferencji jest bezp?atny.Za udzia? w konferencji mo?na otrzyma? punkty edukacyjne. Organizatorzy zapewniaj? przerwy kawowe, lunch oraz zestaw materia?ów.

 

Prosimy o zg?oszenie swojego udzia?u w konferencji do 25 marca 2016 r., poprzez rejestracj? na Platformie Edukacyjnej Fundacji Dzieci Niczyje.

 

Pliki do pobrania