Change language English Polski

Jak reagowa? na przemoc wobec dzieci?

Je?li podejrzewasz, ?e dziecku dzieje si? krzywda...

Czasem trudno zdecydowa? si?, co zrobi?. Mo?esz nie mie? pewno?ci, czy dziecko jest ofiar? krzywdzenia. Niepokoj?cy wygl?d i zachowanie dziecka mog? przecie? nie mie? zwi?zku z krzywdzeniem - dzieci s? posiniaczone, bo cz?sto si? przewracaj?, ma?e dzieci cz?sto p?acz?. Czasami po prostu nie chcesz wchodzi? w konfl ikt z s?siadami lub uwa?asz, ?e swoj? interwencj? dodatkowo pogorszysz sytuacj? dziecka. Martwisz si?, ?e w skutek Twoich dzia?a? rodzina rozpadnie si?, a dziecko trafi do domu dziecka… W takiej sytuacji wiele osób dochodzi do wniosku, ?e najlepiej b?dzie nie wtr?ca? si?.

Pami?taj jednak, ?e by? mo?e jeste? jedyn? osob?, która zauwa?y?a, ?e dziecko potrzebuje pomocy!

Je?li nie jeste? pewna/y, czy Twoje podejrzenia s? s?uszne, mo?esz zwróci? si? do instytucji, które maj? obowi?zek sprawdzi?, co dzieje si? w domu dziecka i je?li jest taka potrzeba, udzieli? pomocy dziecku i rodzicom. Ale ?eby instytucje te mog?y zacz?? dzia?a?, musz? otrzyma? informacj?, ?e dane dziecko lub rodzina potrzebuje wsparcia.
Dlatego Twoja reakcja jest bardzo wa?na!

Co mo?esz zrobi? aby pomóc dzieciom do?wiadczaj?cym przemocy?

  • Naucz si? zwraca? uwag? na objawy przemocy wobec dzieci.
  • Je?li masz w?tpliwo?ci, porozmawiaj z kim? na temat sytuacji, która budzi Twoje podejrzenia.
  • Powiadom o swoich podejrzeniach przedszkole lub szko??, do której ucz?szcza dziecko – powiedz pedagogowi o swoich podejrzeniach dotycz?cych sytuacji dziecka.
  • Mo?esz powiadomi? o?rodek pomocy spo?ecznej.
  • Mo?esz tak?e wys?a? do s?du rodzinnego – nawet anonimowe – pismo z opisem sytuacji. Wa?ne jest, aby poda? w nim dane krzywdzonego dziecka i rodziny, tak aby s?d móg? podj?? interwencj?.
  • Mo?esz powiadomi? policj? lub prokuratur?.
  • Poinformuj dzieci o numerze bezp?atnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Pobierz ulotk? dostarczaj?c? informacji o objawach przemocy wobec dzieci i dzia?aniach, jakie mo?esz podj?? b?d?c jej ?wiadkiem.

Ulotka "Nie b?d? oboj?tny wobec przemocy"