Change language English Polski

Jak zorganizowa? lokalne obchody?

Dzie? Telefonów Zaufania dla DzieciKto mo?e zorganizowa? lokalne obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci?
Zapraszamy szko?y, ?wietlice, domy kultury, organizacje pozarz?dowe, media i inne organizacje i instytucje do w??czenia si? w obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci.

Jakie dzia?ania mog? zosta? podj?te w ramach obchodów?
Zach?camy do podj?cia inicjatyw promuj?cych telefony zaufania dla dzieci i m?odzie?y dzieci i m?odzie?y w formie: zaj?? edukacyjnych, apeli, pogadanek, przedstawie?, wystaw, konkursów, prezentacji, gazetek, dystrybucji materia?ów edukacyjnych itp.

 

Z jakich materia?ów mog? skorzysta??
W Polsce dost?pne s? 3 ogólnopolskie i bezp?atne telefony zaufania dla dzieci. Wa?ne jest, aby podczas zaj??/spotka?/konkursów poinformowa? dzieci i m?odzie? o mo?liwo?ciach otrzymania pomocy w telefonie zaufania. Klasyczna lekcja na temat pomocy telefonicznej powinna obj?? swoim zakresem poni?sze punkty:
1.    W jakich sytuacjach mo?na zadzwoni??
2.    Czego mo?na oczekiwa? od pomocy telefonicznej?
3.    Jakie s? zasady (anonimowy, bezp?atny, godziny otwarcia itp.)?
4.    Jakie telefony dzia?aj? w Polsce? Jaka jest ich oferta?

W organizacji zaj?? przydatne mog? by? materia?y udost?pnione na stronach podmiotów zjamuj?cych si? pomoc? telefoniczn? dzieciom:

- Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 - na stronie znajdziesz scenariusz zaj?? na temat 116 111, plakaty i ulotki o pomocy telefonicznej oraz krókie filmiki, w których znane osoby wypowiadaja si? na temat telefonów zaufania.

- Dzieci?cy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

- Telefon w sprawie zagionionego dziecka 116 000

Forma i zakres zaj?? zale?? od Ciebie i powinny byc dostowane do wieku i mo?liwo?ci podopiecznych. Mo?esz skorzysta? z informacji i materia?ów dost?pnych na stronach ww. telefonów, a tak?e poszuka? oferty innych o?rodków pomocy telefonicznej. By? mo?e w Twojej okolicy dzia?a lokalny telefon zaufania, o którym warto powiedzie? dzieciom.

Kiedy powinny zosta? zorganizowane obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci?
Wszelkie przedsi?wzi?cia zwi?zane z Dniem Telefonów Zaufania dla Dzieci mog? by? realizowane do 31 maja 2015 r. W szczególno?ci zapraszamy do przeprowadzenia zaj?? z dzie?mi i innych dzia?a? 18 maja, kiedy temat telefonów zaufania dla dzieci b?dzie medialnie nag?o?niony, co wzmocni przekaz edukacyjny.

Jak zg?osi? inicjatyw? ?
TUTAJ dost?pny jest formularz
, poprzez który do ko?ca maja mog? rejestrowa? si? szko?y i inne placówki, które w??cz? si? w obchody Dnia Telefonów Zaufania.

Wybrane zg?oszona placówek i ich inicjatywy b?d? prezentowane na stronie www.dzientelefonow.fdn.pl.

Ka?dy uczestnik Konkursu który zg?osi inicjatyw? i prze?le poprawne sprawozdanie otrzymaja certyfikat po?wiadczaj?cy w??czenie si? w obchody Dnia Telefonów Zaufania. Na najciekawsze zrealizowane inicjatywy czekaj? nagrody.

Jak wygra? nagrody dla instytucji/organizacji?

Fundacja Dzieci Niczyje wy?oni trzy najlepsze inicjatywy, które zostan? nagrodzone.

W konkursie mog? wzi?? udzia? podmioty, które zg?osz? inicjatw? do 31 maja 2015, a nast?pnie prze?l? sprawozdanie do 10 czerwca 2015 r. Wyniki zostan? opublikowane na stronie www.dzientelefonow.fdn.pl

Zapoznaj si? z regulaminem konkursu.

 

Do wygrania atrakcyjne nagrody!


ZG?O? INICJATYW?!