Change language English Polski

Kalendarium dzia?a? Fundacji Dzieci Niczyje

Kalendarium dzia?a? Fundacji Dzieci Niczyje

2014

 • W 2014 roku dziewi?cioro pracowników otrzyma?o Krzy?e Zas?ugi za dzia?alno?? na rzecz ochrony dzieci, byli w?ród nich cz?onkowie zespo?u Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" i Programu Dziecko w Sieci.
 • 10 lecie Programu Dziecko w Sieci
 • XI Ogólnopolska konferencja "Pomoc Dzieciom - ofiarom przest?pstw"
 • Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wr?czy? Fundacji Odznak? Honorow? za Zas?ugi dla Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI
 • VIII Mi?dzynarodowa konferencja "Bezpiecze?stwo Dzieci i M?odzie?y w Internecie"
 • VII Ogólnopolska konferencja „Ostro?nie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci”
 • Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman dla Marzeny Affeld z fundacji „Dziecko w Centrum” w Poznaniu
 • Kampania "Kartkówka" zach?caj?ca do przekazania Fundacji 1% podatku
 • Konferencja z okazji 10. Dnia Bezpiecznego Internetu dla przedstawicieli sektora edukacyjnego i profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi
 • 10 lecie Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka"

2013

 • Trwa projekt “Wolontariusz w rodzinie” 
 • FDN zwyci?zc? konkursu „Odkryj e-wolontariat”
 • Nagroda dla Orange Polska i wyró?nienie dla Microsoft w konkursie European CSR Award Scheme za wspó?prac? z Fundacj? Dzieci Niczyje
 • Kampania “Z?a tradycja” zainaugurowana na ?otwie
 • Ruszaj? kampanie: „Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia”, „Pomy?l, zanim wrzucisz”, „S?owa daj? moc”
 • Powstaje Kodeks Bezpiecznej Opieki w Rodzicielstwie Zast?pczym 
 • Trzy br?zowe „medale” w Polskim Konkursie Reklamy KTR dla efektów wspó?pracy Fundacji Dzieci Niczyje i agencji Publicis
 • VI Konferencja ,,Profilaktyka Krzywdzenia Ma?ych Dzieci"
 • Mi?dzynarodowe seminarium „Ochrona dzieci i m?odzie?y a du?e wydarzenia sportowe” w perspektywie Mundialu 2014 w Brazylii (13 - 14 czerwca)
 • Wydanie poradników o bezpiecze?stwie na Facebooku - „Dbaj o Fejs” i "Do the Check"
 • VII mi?dzynarodowa konferencja "Bezpiecze?stwo Dzieci i  M?odzie?y w internecie"
 • X ogólnopolska konferencja ,,Pomoc dzieciom-ofiarom przest?pstw"
 • Druga edycja programu usamodzielniania dla m?odzie?y Accordeon Samodzielno?ci
 • Setny numer magazynu SieWie, przeznaczonego dla najm?odszych internautów

2012

 • Rozpocz?cie - wspólnie z Fundacj? Accor - realizacji programu usamodzielniania dla m?odzie?y Accordeon Samodzielno?ci
 • Powstaje raport "Ma?e dzieci w Polsce"
 • Realizowana s? kampanie "S?owa rani? na ca?e ?ycie", "Przemoc nie musi byc tradycj?","W którym ?wiecie ?yje Twoje dziecko?", "Dbaj o Fejs", "Pomy?l, zanim wrzucisz", "Nie przegraj!"
 • Opracowano przegl?dark? stron internetowych BeSt
 • Trwa kampania edukacyjna "Neciowe przedszkole"
 • Powstaje magazyn o fenomenach internetu "Numa Numa"
 • Kampania „Dobry Rodzic” na Litwie, ?otwie, w Bu?garii, Mo?dawii i na Ukrainie
 • Kampania „Z?y dotyk” zorganizowana w Mo?dawii oparta na kampanii FDN z 2010 r.
 • Uzyskanie statusu oficjalnego przedstawiciela Kodeksu Post?powania maj?cego na celu ochron? dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce

2011 - 20-lecie Fundacji Dzieci Niczyje

 • Podczas urodzinowej gali 11 cz?onków zespo?u Fundacji zostaje wyró?nionych medalami „Zas?u?onych Pracowników
 • Powstaje Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc?, zrzeszaj?ce 24 organizacje pozarz?dowe z ca?ej Polski, które pomagaj? dzieciom krzywdzonym i chc? wspólnie dzia?a?, wymienia? do?wiadczenia i lobbowa? na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce
 • Wizyta Królowej Szwecji – Sylwii. Wraz z Pierwsz? Dam? – Ann? Komorowsk?, odwiedzaj? nasz? prask? placówk?, by lepiej pozna? dzia?ania i podopiecznych FDN. Królowa odznacza Prezes Fundacji – dr Iren? Kornatowsk?  – wyj?tkowym Orderem Gwiazdy Polarnej
 • IV Ogólnopolska konferencja „Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci”, w której bierze udzia? ok. 400 profesjonalistów z ca?ej Polski. Podczas tego wydarzenia wr?czono tak?e Nagrod? im. Aliny Margolis-Edelman – za wybitne osi?gni?cia na polu pomocy dzieciom krzywdzonym.
 • V Mi?dzynarodowa konferencja „Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie”, po?wi?con? zagro?eniom online. Bierze w niej udzia? ok. 550 specjalistów z ca?ego ?wiata. 
 • Fundacja publikuje raport o stanie zagro?enia bezpiecze?stwa i rozwoju dzieci w Polsce – „Dzieci si? licz?”, który jest pierwsz? w Polsce publikacj? gromadz?c? kompleksow? wiedz? na ten temat.
 • VIII Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw”. Do warszawskiej Sali Kongresowej przybywa prawie 2500 profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi i rodzinami. W czasie konferencji Rzecznik Praw Obywatelskich wr?cza Fundacji Odznak? Honorow? „Za Zas?ugi dla Ochrony Praw Cz?owieka”
 • inauguracja kampanii „Nie przegraj!” – przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i m?odzie?y w kontek?cie Mistrzostw Europy w Pi?ce No?nej 2012 r.
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 obchodzi trzecie urodziny i zmienia siedzib? na wi?ksza, daj?c? wi?cej mo?liwo?ci pomocy dzieciom.
 • Inauguracja Warszawskiej Kampanii Edukacyjnej maj?cej na celu podniesienie kompetencji personelu szkó? i przedszkoli w identyfikowaniu i reagowaniu na podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci. Wa?nym celem kampanii jest równie? promowanie oferty pomocowej Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom koordynowanej przez FDN.
 • Odbywaj? si? 2 edycje konkursu mikrograntów „Bezpieczne dzieci?stwo”, w ramach których zosta?y zrealizowane 73 projekty.
 • Ukazuje si? pierwszy numer nieprzewidywalnika nt. fenomenów Internetu – „NumaNuma”.
 • Prezes Zarz?du FDN – dr Irena Kornatowska – zostaje odznaczona Komandorskim Krzy?em Orderu Odrodzenia Polski.
2010

Odbywaj? si? trzy kampanie spo?eczne:

-II etap kampanii „Z?y Dotyk”, która ma na celu zwrócenie uwagi Polaków na problem pedofili

-IV etap kampanii „Dziecko w Sieci” - „Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad”, po?wi?conej problemowi uwodzenia dzieci w Internecie

-II etap kampanii „Dziecko – ?wiadek szczególnej troski” -  B?d? przes?uchany/a”, której celem by?o rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci, uczestnicz?cych w procedurach prawnych

 • Wspó?praca w realizacji ogólno?wiatowej kampanii ECPAT International i The Body Shop — „Stop handlowi i komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci”
 • Wspó?organizacja z NASK IV Mi?dzynarodowej Konferencji „Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie”
 • Zorganizowanie VII Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw” dla profesjonalistów dzia?aj?cych na rzecz ma?oletnich ofiar przest?pstw
 • Odbywa si? III Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka Krzywdzenia Ma?ych Dzieci”
 • Zostaje uruchomiona Warszawska Sie? Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie
2009
 • Rozpoczyna si? organizacja Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie.
 • Odbywa si? kampania spo?eczna „Dzieci?stwo bez przemocy”.
 • W ramach programu na rzecz dzieci – ofiar handlu organizowane s? szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki handlu dzie?mi.
 • Odbywa si? kampania spo?eczna „Dobry Rodzic – Dobry Start” maj?ca ma na celu wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców ma?ych dzieci.
 • Na warszawskich Polach Mokotowskich ods?oni?ta zostaje drewniana rze?ba Cosmo Golem – Symbol Praw Dziecka.
2008
 • Powstaje Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman.
 • Zostaje uruchomiony bezp?atny Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111.
 • Odbywaj? si? kampanie spo?eczne: „Stop Cyberprzemocy” maj?ca na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy rówie?niczej przy u?yciu mediów elektronicznych oraz „Kocham. Reaguj?” maj?ca na celu przeciwdzia?a? przemocy w rodzinie i ograniczy? jej skutki.
 • Odbywa si? V Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw”.
2007
 • Odbywa si? drugi etap kampanii medialnej i edukacyjnej Dziecko - ?wiadek szczególnej troski, po?wi?conej dzieciom uczestnicz?cym w procedurach prawnych. W krajach Europy ?rodkowo – Wschodniej zostaje przeprowadzony pierwszy etap tej kampanii.
 • Powstaje Koalicja na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci.
 • W ramach akcji Sieciaki na wakacjach organizowane s? pikniki edukacyjne dla dzieci w Warszawie i regionach nadmorskich.
 • Rozpoczyna si? kampania medialna Zobacz - Us?ysz - Powiedz, po?wi?cona problemowi krzywdzenia dzieci.
 • Odbywa si? IV Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw.
 • Odbywa si? I Mi?dzynarodowa Konferencja Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie.
2006
 • Rozpoczyna si? realizacja projektu Opiekun dziecka – ofiary przest?pstwa skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci.
 • W okresie wakacyjnym w ró?nych regionach Polski trwa akcja Sieciaki na wakacjach.
 • Odbywa si? drugi etap kampanii edukacyjnej i medialnej Dziecko w Sieci, po?wi?conej problemowi bezpiecze?stwa dzieci w Internecie.
 • W ramach programu Dzieci?stwo bez krzywdzenia – ku lepszej ochronie dzieci w krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej na Litwie, ?otwie, Ukrainie, w Bu?garii, Macedonii i Mo?dawii zostaje przeprowadzona kampania spo?eczna Dzieci?stwo bez przemocy.
 • Odbywa si? III Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw.
2005
 • Fundacja rozpoczyna w siedmiu krajach Europy Wschodniej realizacj? pi?cioletniego programu Dzieci?stwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie ?rodkowo-Wschodniej (Childhood without abuse), którego celem jest rozwijanie systemu pomocy dzieciom krzywdzonym.
 • Rozpoczyna si? kampania informacyjna Dzieci nie s? na sprzeda?, adresowana do pracowników stra?y granicznej, policji i instytucji pomocy spo?ecznej.
 • W ramach europejskiego programu Safer Internet Action Plan w Polsce rozpoczyna si? realizacja projektu Awareness, którego celem jest przeciwdzia?anie zagro?eniom dzieci w Internecie. Fundacja zostaje jego narodowym koordynatorem.
 • Odbywa si? II Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw.
2004
 • Rozpoczynaj? si? dwie kampanie spo?eczne:

- Dziecko w sieci – kampania adresowana do doros?ych i dzieci w celu uwra?liwienia na zagro?enia zwi?zane z dzia?aniami pedofilów za po?rednictwem Internetu,
- Dziecko – ?wiadek szczególnej troski – kampania adresowana do prokuratorów, s?dziów, policjantów, bieg?ych psychologów i polityków.

 • Fundacja zostaje polskim centrum kompetencyjnym w zakresie problemu krzywdzenia dzieci oraz zaczyna pe?ni? funkcj? narodowego Punktu konsultacyjnego ds. dzieci cudzoziemskich bez opieki i dzieci-ofiar handlu w ramach programu Grupy Pa?stw Regionu Morza Ba?tyckiego.
 • Odbywa si? I Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw, organizowana przez Fundacj? wraz z Urz?dem m.st. Warszawy i Ministerstwem Sprawiedliwo?ci, w której uczestniczy 600 profesjonalistów z ca?ego kraju.
2003
 • W Warszawie inauguruje dzia?alno?? Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” – placówka oferuj?ca dzieciom-ofiarom przest?pstw przyjazne warunki przes?ucha? prokuratorskich i s?dowych oraz opiek? terapeutyczn? i prawn?. Ko?czy dzia?alno?? o?rodek „Pociecha”.
 • Fundacja organizuje w Warszawie IX Europejsk? Konferencj? International Society for Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN) na temat Interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym dla 700 profesjonalistów z 70 krajów, w tym 200 z Polski.
 • Zrealizowane zostaj? pierwsze w Polsce badania na temat ryzykownych zachowa? dzieci w Internecie. Diagnoza zagro?e? dzieci w Sieci staje si? podstaw? uruchomienia i rozwoju fundacyjnego programu Bezpiecze?stwo dzieci w Internecie.
2002–2003

Fundacja realizuje program Dziecko pod parasolem prawa, którego g?ównym celem jest promowanie idei przyjaznych pokoi przes?ucha? dla dzieci oraz ochrona dzieci-?wiadków.

2002

Ukazuje si? pierwszy numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

2001–2002

Fundacja, we wspó?pracy z Pa?stwow? Agencj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych i Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, prowadzi kampani? spo?eczn? Dzieci?stwo bez przemocy.

2001

W ramach programu badawczego Fundacji zostaj? zaprojektowane i zrealizowane, we wspó?pracy z OBOP, pierwsze ogólnopolskie badania skali problemu krzywdzenia dzieci.

1997–2001

Fundacja przyst?puje do programu Dziecko krzywdzone, realizowanego w krajach Europy Wschodniej przez Open Society Institute. W ramach programu przedstawiciele zespo?u Fundacji poszerzaj? swoje kompetencje na szkoleniach prowadzonych przez ekspertów ameryka?skich i europejskich. W Polsce Fundacja organizuje dwie mi?dzynarodowe konferencje dla ginekologów dzieci?cych (1999) i pracowników socjalnych (2000) uczestnicz?cych w projekcie.

1996

 

 • Fundacja, we wspó?pracy z Medecins du Monde, powo?uje w Warszawie dwie specjalistyczne placówki dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin – Centrum Dziecka i Rodziny oraz O?rodek „Pociecha”. Oferuj? one pomoc psychologiczn? i prawn? dla dzieci, rodziców, opiekunów dziecka oraz dla profesjonalistów interweniuj?cych w sprawach krzywdzenia dzieci.
 • W nowo otwartym o?rodku Centrum Dziecka i Rodziny zosta? udost?pniony pierwszy w Polsce przyjazny pokój przes?ucha? dla dzieci.
 • Nak?adem Fundacji ukazuje si? pierwsza w Polsce ksi??ka na temat problemu krzywdzenia dzieci pt. Dziecko krzywdzone. Próba opisu zjawiska.

   

1993
 • Powstaj? pierwsze wydawnictwa edukacyjne Fundacji na temat praw dziecka i problemu krzywdzenia dzieci. W kolejnych latach dzia?alno?ci Fundacja rozwija program wydawniczy. Wydawane s? ulotki, broszury, plakaty oraz ksi??ki adresowane do dzieci, rodziców i profesjonalistów.
 • Rozpoczyna si? pierwszy program szkoleniowy dla pedagogów szkolnych z warszawskich szkó?. W nast?pnych latach uczestnikami szkole? organizowanych przez Fundacj? jest kilkadziesi?t tysi?cy profesjonalistów z ró?nych grup zawodowych – policjantów, s?dziów, prokuratorów, psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli, lekarzy, piel?gniarek i innych.

 

1992–1993

Fundacja realizuje na terenie Warszawy programy badawcze diagnozuj?ce skal? i charakter problemu krzywdzenia dzieci. Wnioski z bada?, wskazuj?ce na brak kompetencji profesjonalistów w diagnozowaniu krzywdzenia dzieci oraz pomocy dziecku i rodzinie, s? podstaw? strategii dzia?a? Fundacji w kolejnych latach.

1991

Z inicjatywy Aliny Margolis-Edelman, realizuj?cej w Polsce misj? Medecins du Monde (Lekarze ?wiata), zarejestrowana zostaje w Warszawie Fundacja Dzieci Niczyje.