Change language English Polski

Komercyjne wykorzystywanie seksualne

Od listopada 2011 r do czerwca 2012 r. Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi?a kampani? informacyjno-edukacyjn? na temat zagro?e? dzieci i m?odzie?y komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym, rozumianym jako wykorzystywanie dzieci do ?wiadczenia us?ug seksualnych w zamian za wynagrodzenie lub inne korzy?ci.

G?ównym celem kampanii by?o ograniczenie wyst?powania problemu poprzez podniesienie ?wiadomo?ci spo?ecznej oraz ochron? dzieci i m?odzie?y przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym.

Adresaci dzia?a? kampanii:

  • dzieci i m?odzie? w wieku 13-18 lat,
  • profesjonali?ci pracuj?cy z m?odzie??,
  • s?u?by zaanga?owane w przeciwdzia?anie komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci i handlowi dzie?mi,
  • polscy i zagraniczni tury?ci, kibice, którzy mog? sta? si? sprawcami lub by? ?wiadkami przypadków komercyjnego seksualnego wykorzystywania dzieci.

Komercyjne wykorzystywanie podczas Mistrzostw Europy w Pi?ce No?nej w 2012 r.

Kampania realizowana by?a 4 miastach goszcz?cych Mistrzostwa w Polsce, w granicz?cym z Ukrain? województwie podkarpackim oraz w 4 miastach goszcz?cych Mistrzostwa na Ukrainie, pod patronatem instytucji rz?dowych oraz z organizacjami pozarz?dowymi, wspó?pracuj?cymi z Fundacj? Dzieci Niczyje w ramach Koalicji przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.

Mistrzostwa Europy w Pi?ce No?nej to czas nasilonego ruchu turystycznego oraz okres wakacyjny, podczas którego m?odzie? jest szczególnie nara?ona na niebezpiecze?stwa.  W 2011 r. roku z domów rodzinnych uciek?o 4 267 nastolatków, a ponad 15 tys. z placówek i o?rodków opieku?czo-wychowawczych. Policja identyfikuje rocznie ponad 5 tys. ma?oletnich poni?ej 15 roku ?ycia pokrzywdzonych przest?pstwem wykorzystywania seksualnego (art. 200 kk) i kilkadziesi?t do kilkuset przypadków ma?oletnich wykorzystywanych w prostytucji. Te liczby nie obejmuj? jednak dziewcz?t i ch?opców, którzy oferuj? us?ugi seksualne w zamian za ró?ne korzy?ci materialne np. kupno modnych gad?etów.

Dzia?ania realizowane w ramach kampanii: 

  • Badanie postaw i do?wiadcze? m?odzie?y

Badanie mia?o na celu diagnoz? problemu komercyjnego wykorzystywania, a jego wyniki pos?u?y?y do przygotowania materia?ów informacyjno-edukacyjnych. Badanie sk?ada?o si? z cz??ci jako?ciowej - zogniskowanych wywiadów grupowych z m?odymi lud?mi w wieku 15-18 lat w miastach goszcz?cych Mistrzostwa: Warszawie, Poznaniu i Gda?sku, oraz ilo?ciowej – pyta? omnibusowych na temat postaw wobec komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci. Realizacja cz??ci badawczej zako?czy?a si? w lipcu 2011.

Badania zosta?y zrealizowane we wspó?pracy z firm? Millward Brown SMG/KRC.

Pobierz raport z bada? - j?zyk polski (PL)

Pobierz raport z bada? - j?zyk ukrai?ski (UA)

Pobierz raport z bada? - j?zyk angielski (ENG)

  • Przygotowanie programu edukacyjnego dla m?odzie?y nt. zagro?e? zwi?zanych z komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym

Opracowane zosta?y scenariusze zaj?? edukacyjnych wraz z filmami oraz plakatami kierowanymi do uczniów dla gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych.

  • Edukacja profesjonalistów

Od 2011 r. prowadzone by?y konferencje promuj?ce kampani? w miastach goszcz?cych Mistrzostwa i w województwie podkarpackim oraz szkolenia dla profesjonalistów – pedagogów, nauczycieli, psychologów i przedstawicieli s?u?b, przygotowuj?ce do prowadzenia zaj?? z m?odzie?? na podstawie scenariuszy b?d? do nawi?zywania kontaktu z m?odzie?? zagro?on? problemem. W ramach lokalnych strategii kampanii w 2012 r. przygotowani edukatorzy prowadzili zaj?cia z m?odzie??.

Strona stanowi ?ród?o informacji o zagro?eniach zwi?zanych z p?atnymi us?ugami seksualnymi, procederach: handlu lud?mi i komercyjnego wykorzystywania seksualnego, mo?liwo?ciach uzyskania wsparcia psychologicznego i prawnego. Wiecej na stronie: www.116111.pl/nie_przegraj.

  • Informowanie sprawców i ?wiadków

Przekazy adresowane do potencjalnych sprawców/klientów oraz ?wiadków komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci dotycz? polskich regulacji prawnych (wykorzystywanie seksualne, prostytucja, grooming) oraz ostrzegaj?, ?e osoba wygl?daj?ca na doros?? w rzeczywisto?ci mo?e by? dzieckiem, z którym kontakty seksualne s? zabronione. Przekaz zosta? opracowany  w formie billboardów, plakatów, ulotek oraz banerów. 

Kampania zosta?a obj?ta honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewn?trznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komendy G?ównej Policji oraz Komedy G?ównej Stra?y Granicznej.

Finansowanie:

Kampania „Nie przegraj!”  zosta?a zrealizowana w ramach rz?dowego programu ograniczania przest?pczo?ci i aspo?ecznych zachowa? „Razem bezpieczniej” ze ?rodków Ministerstwa Spraw Wewn?trznych przekazanych przez Wojewod? Mazowieckiego.

 

Fundacja OAK         

 

 

* Kampania zosta?a opracowana przez agencj? reklamow? BBDO na zasadach pro bono dla Fundacji Dzieci Niczyje.