Change language English Polski

Kampania "My?l?, wi?c nie ?l?"

Spot kampanii „My?l?, wi?c nie ?l?”

Seksting to rejestrowanie i przesy?anie osobistych materia?ów o charakterze seksualnym za po?rednictwem telefonu i internetu. Zjawisko to niesie ze sob? zagro?enia dla m?odych ludzi. Kampania Fundacja Dzieci Niczyje pod has?em „My?l? wi?c nie ?l?” ma na celu edukowanie na temat niebezpiecze?stw zwi?zanych z sekstingiem oraz podniesienie ?wiadomo?ci spo?ecznej wokó? tego zjawiska. 

Badania z 2014 r. przeprowadzone przez GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje  pokazuj?, ?e 11% m?odych ludzi wys?a?o materia?y sekstingowe. Jednoczenie ponad 1/3 respondentów otrzyma?a tego typu zdj?cia lub filmy. Oznacza to, ?e zjawisko jest silnie obecne w?ród m?odych ludzi w Polsce.

 „My?l?, wi?c nie ?l?” to tak?e kompleksowy program edukacyjny skierowany do nastolatków, profesjonalistów pracuj?cych z m?odzie?? oraz rodziców. Naszym celem jest pog??bienie ?wiadomo?ci m?odych ludzi – przekazanie im wiedzy o potencjalnych konsekwencjach zachowa? sekstingowych oraz promowanie asertywno?ci w kontaktach rówie?niczych. Projekt pomo?e tak?e podnie?? kompetencje nauczycieli i profesjonalistów pracuj?cych z m?odzie?? poprzez opracownie scenariuszy zaj?? edukacyjnych na ten temat.

 Na potrzeby kampanii wyprodukowany zosta? film fabularny pt. „Na zawsze”, którego fabu?a dotyka kwestii zagro?e? zwi?zanych ze zjawiskiem sekstingu. Film zosta? nakr?cony w nowatorskiej i atrakcyjnej formie. Jego akcja toczy si? wy??cznie na ekranie komputera i telefonu. Scenariusz uwzgl?dnia specyfik? komunikacji i zachowa? w?a?ciwych m?odym ludziom. Oprócz tego stworzyli?my tak?e edukacyjny materia? filmowy skierowany do rodziców i profesjonalistów. Zostanie on wzbogacony o wypowiedzi ekspertów oraz graficzn? prezentacj? danych dotycz?cych sekstingu.

 W ramach kampanii promowany b?dzie 30 sekundowy spot telewizyjny oraz plakat stworzony w partnerstwie z agencj? reklamow? Publicis. Przekaz kampanii b?dzie tak?e dociera? do odbiorców poprzez reklam? prasow? oraz outdoorow?.

 Kampania „My?l?, wi?c nie ?l?” zosta?a obj?ta patronatem honorowym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. 

Kampania rozpoczyna si? w Dzie? Bezpiecznego Internetu, 10 lutego 2015 roku.