Change language English Polski

Kampania "Nie przegraj!"

 • O kampanii

  Kampania informacyjno-edukacyjna "Nie przegraj" mia?a na celu podniesienie spo?ecznej ?wiadomo?ci problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego oraz ochron? dzieci i m?odzie?y.

  wi?cej
 • O problemie

  Komercyjne wykorzystywanie seksualne to wykorzystywanie dziecka przez osob? doros?? do ?wiadczenia us?ug seksualnych w zamian za wynagrodzenie lub inne korzy?ci udzielane dziecku lub osobie trzeciej.

  wi?cej
 • Reaguj!

  Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci jest form? przemocy, przed któr? dzieci powinny by? chronione, a jej sprawcy ponie?? konsekwencje prawne. Reaguj!

  WI?CEJ
 • Badania

  W ramach przygotowa? do kampanii „Nie przegraj!” przeprowadzono badania, których celem by?o zdiagnozowanie problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i m?odzie?y.

  wi?cej
 • Materia?y dla nauczycieli i pedagogów

  W ramach kampanii „Nie przegraj!” przygotowane zosta?y scenariusze zaj?? dla m?odzie?y. Celem zaj?? jest dostarczenie m?odzie?y wiedzy i umiej?tno?ci, które pozwol? radzi? sobie z zagro?eniami zwi?zanymi z komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym.

  wi?cej
 • Kampani? wsparli

  Partnerzy i patroni kampanii "Nie przegraj!".

  WI?CEJ