Change language English Polski

Komercyjne wykorzystywanie dzieci

Materiały dedykowane

Zapraszamy do wype?nienia formularza ewaluacyjnego nt. bazy wiedzy.

Przejd? do formularza

Baza Wiedzy zosta?a sfinansowana w ramach projektu ,,Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - dzia?ania upowszechniaj?ce rezultaty partnerstwa". Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegi? ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zobacz baz? wiedzy

Dla profesjonalistów

  • Publikacje zagraniczne

    Tutaj znajd? Pa?stwo wybór angloj?zycznych raportów i analiz przedstawiaj?cych skal? problemu oraz dzia?ania przeciwko handlowi dzie?mi i komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci podejmowane w pa?stwach europejskich, w tym równie? w Polsce.

    wi?cej