Change language English Polski

Konferencje

FDN dzia?a na rzecz podnoszenia kompetencji profesjonalistów (m.in. psychologów, pedagogów, policjantów, s?dziów, lekarzy i nauczycieli) w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym, przeciwdzia?ania wtórnej wiktymizacji, profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci oraz przeciwdzia?ania komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu.

W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców FDN organizuje konferencje o zasi?gu ogólnopolskim

  • "Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci" (w maju)
  • "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" (w pa?dzierniku),

 

a tak?e wspó?organizuje konferencj? o zasi?gu mi?dzynarodowym

  • "Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie" (we wrze?niu).

 

Podczas licznych sesji krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiaj? modelowe rozwi?zania oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotycz?ce problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane s? tak?e projekty i inicjatywy praktycznej pomocy krzywdzonym dzieciom i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotycz?ce danej problematyki.

To równie? doskona?a okazja do wymiany zawodowych do?wiadcze? i dobrych praktyk.

 

Wi?cej informacji o poszczególnych konferencjach TUTAJ.