Change language English Polski

Konkurs fotograficzny "Dziadkowie i wnuki"

Konkurs fotograficzny „dziadkowie i wnuki”


W ramach kampanii zorganizowano konkurs, którego zadaniem konkursowym by?o zrobienie fotografii (portret, dokument, reporta?) ilustruj?cej relacje dziadków z wnukami, szczególny charakter wi?zi mi?dzypokoleniowej.

Relacje babci i dziadka z wnukami to nie tylko spotkania rodzinne w okresie ?wi?t, lecz przede wszystkim niezwyk?a wi??, bezinteresowna i bezwarunkowa mi?o??. Czas sp?dzony z dziadkami to ?ród?o pi?knych i ciep?ych wspomnie?, inspiracji a tak?e nauki. Wnukowie bywaj? wspania?ymi przewodnikami po wspó?czesnym ?wiecie.

 

 

 

Zako?czy? si? etap przyjmowania prac konkursowych (25 lutego 2013 r.).

4 marca zostanie opublikowana lista zwyci?zców konkursu.

Nagrody:

Najlepsze prace zostan? przedstawione na wystawie pokonkursowej. Laureaci otrzymaj? nagrody pieni??ne (I miejsce – 2000 PLN, II miejsce – 1500 PLN, III miejsce – 1000 PLN) ufundowane przez firm? TelePolska.

Dodatkowo w konkursie zostanie wyró?niony najlepszy autor poni?ej 18. r.?. - otrzyma on atrakcyjn? nagrod? rzeczow?.

Prace finalistów b?d? prezentowane na wystawie organizowanej w marcu w Galerii Jab?kowskich* przy ul. Chmielnej w Warszawie.

 Regulamin konkursu>>

Organizator:                  Partnerzy:                                               Patronat medialny:                    

                         

Finansowanie ze ?rodków Unii Europejskiej:

                            

 

 

*Termin i miejsce wystawy mo?e ulec zmianie.