Change language English Polski

Lepszy start dzi?ki III edycji projektu Accordeon Samodzielno?ci

Fundacja Dzieci Niczyje zako?czy?a III edycj? projektu Accordeon Samodzielno?ci, finansowany przez Fundacj? Accor, realizowany w partnerstwie z Grup? Hotelow? Orbis. Realizacja projektu umo?liwi?a wsparcie 20 m?odym osobom w procesie usamodzielniania si?. Uczestnicy wzi?li udzia? w specjalnym programie rozwoju osobistego jak równie? p?atnych sta?ach w du?ych firmach o ró?nych profilach zawodowych.

Pierwsza edycja projektu rozpocz??a si? w sierpniu 2012 roku. 18 m?odych osób podj??o wówczas p?atne sta?e w firmach partnerskich, cz??? z nich dosta?a propozycje zatrudnienia sta?ego i do tej pory tam pracuje. Realizacja programu nie by?aby mo?liwa bez zaanga?owania du?ych firm, które umo?liwi?y beneficjentom realizacj? p?atnych sta?y zawodowych podnosz?cych ich kompetencje i da?y im szanse na dalsze zatrudnienie. W projekcie Accordeon Samodzielno?ci przez kolejne trzy edycje udzia? wzi??y nast?puj?ce firmy: Bricoman, Sodexo, L’Oreal Professionnal, Norauto, GEFCO, Dalkia Warszawa, Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto, Hotel Ibis Bitwy Warszawskiej oraz Novotel Warszawa Centrum i Novotel Warszawa Airport, "U fryzjerów".