Change language English Polski

Materia?y p?atne*

Obja?nienia symboli:

dla dzieci  dla rodziców   dla profesjonalistów

 

 *Formularz zamówienia i cennik przesy?ki znajduj? si? na dole strony.

Plakat kampanii spo?ecznej „Dzieci?stwo bez przemocy”  2009

format: A2

CENA: 3,10 PLN (brutto)

 

 

 

Dziecko pod parasolem prawa” format: 17x 24 cm

Jolanta Zmarzlik, Emilia Naumann
Poradnik dla profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi.

Autorki  charakteryzuj? w nim podstawowe akty prawne dotycz?ce  krzywdzenia dzieci, mo?liwo?ci interwencji, oraz kwestie zwi?zane z post?powaniem s?dowym w sprawach o ochron? dóbr dziecka. Poradnik zawiera te? wzory pism procesowych.

CENA: 10,50 PLN (brutto)

 

Plakat „Apel Twojego dziecka”

Apel ma posta? 18 komunikatów stanowi?cych krótkie podpowiedzi   wychowawcze. Plakat, który powinien pozna? ka?dy rodzic!

format: A2

CENA: 3, 10 PLN (brutto)

Plakat kampanii „Z?y dotyk 2010”

format: A4

CENA: 2,10 PLN (brutto)

 

Ulotka kampanii „Z?y dotyk 2010”

format: A5

CENA: 0,20 PLN (brutto)

Broszura „Jak chroni? dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym"

Broszura informuje rodziców, jak mog? zauwa?y? sygna?y budz?ce   niepokój i odpowiednio na nie reagowa?. Podpowiada, jak rozmawia? z dzie?mi o zagro?eniu przemoc? seksualn?.

format: A5

CENA: 3,10 PLN (brutto)

Broszura „Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie*

Broszura zawiera rady dotycz?ce tego, jak rozmawia? z dzie?mi i ich rodzicami w sytuacji podejrzewania wykorzystywania seksualnego.

Informuje o regulacjach i procedurach prawnych, dotycz?cych interwencji w przypadkach wykorzystywania dziecka.

format: A5

CENA: 3,10 PLN (brutto)

*nak?ad wyczerpany

Zestaw materia?ów programu "Nie daj si?!"

Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli starszych klasy szko?y podstawowej obejmuj?ca m.in. problematyk? z zakresu przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, przemocy w domu, bezpiecze?stwa w Internecie i praw dziecka.

dvd + scenariusz zaj?? + 30 zeszytów ?wicze? dla dzieci

CENA: nak?ad wyczerpany

Demo filmu edukacyjnego:


Zeszyty ?wicze? "Nie daj si?!"

Pakiet 10 zeszytów.

CENA: 10 PLN (brutto)