Change language English Polski

Media o nas

Poni?ej przedstawiamy wybrane materia?y o Fundacji Dzieci Niczyje publikowane w mediach.

Instytut Monitorowania Mediów prowadzi monitoring dla Fundacji Dzieci Niczyje na zasadzie pro bono.IMM 

 


 

lipiec 2012

 

 • "Nie przegraj!" - artyku? o kampanii FDN ukaza? si? w holenderskim magazynie podejmuj?cym tematyk? krzywdzenia i zaniedbywania dzieci, wydawanym przez holendersk? fundacj? Augeo.

 

Nie przegraj! - o kampanii FDN w holenderskim magazynie

 

 

maj 2012

 

 • Polonia 24, TV Polonia - 17 maja - Dzie? telefonów zaufania dla dzieci

 


 • Panorama, TVP 2 - 6 maja - Kampania nt. bezpiecze?stwa na portalach spo?eczno?ciowych "Dbaj o fejs"

 

 

 

kwiecie? 2012

 

 • Kawa czy herbata?, TVP 1 - 20 kwietnia - "S?owa rani? na ca?e ?ycie"

 

 

 • Gazeta Wyborcza - 14 kwietnia - Surowo o rodzicach - Jolanta Zmarzlik (FDN) i Katarzyna Knopp (UKSW) o programie "Surowi rodzice"

 

Gazeta Wyborcza - 14 kwietnia - Surowo o rodzicach

 

marzec 2012


 • Magazyn Ekspresu Reporterów, TVP 2 - 13 marca - reporta? o codziennej pracy konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

 

 

 

luty 2012


 • Czarno na bia?ym, TVN 24 - 3 lutego - Dzieci - ofiary przemocy w rodzinie

 

 

 

stycze? 2012

 

 

 • Pytanie na ?niadanie, TVP2 - 5 stycznia - Przyczyny porzucania dzieci

 

 

 

 • Gazeta Wyborcza - 3 stycznia - Mo?e Twoje dziecko dzwoni. Telefon numer 116 111

 

Mo?e Twoje dziecko dzwoni. GW 3.01.2012

 

 

grudzie? 2011

  

 • Radio TOK FM - 21 grudnia - inauguracja kampanii "Nie przegraj" we Wroc?awiu 

  

  

 •  Dzie? Dobry TVN - 8 grudnia - Jak sprawdzi?, co dziecko robi w sieci?

 

 • Radio TOK FM - 5 grudnia - "Okna ?ycia" - w?tpliwo?ci

 • Superstacja - 5 grudnia - Problem porzucania dzieci

 

listopad 2011

 

 • Polsat News, Informacje - 15 listopada - "Nie przegraj!"

 

 • Polskie Radio, Program 3 - 15 listopada - Nie przegraj!

 • Polskie Radio, Program 1, Popo?udnie z Jedynk? - 15 listopada - Nie przegraj! - ogólnopolska kampania przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i m?odzie?y w perspektywie Mistrzostw Europy w Pi?ce No?nej 2012 r.

 

 

pa?dziernik 2011

 • Polskie Radio, Program 1, Popo?udnie z Jedynk? - 26 pa?dziernika - Ogólnopolska konferencja po?wi?cona pomocy dzieciom

 

 

 

 • Polsat News, Nowy Dzie? - 26 pa?dziernika - Przeciw przemocy wobec dzieci 

 

 

 • Gazeta Wyborcza - 26 pa?dziernika - Dzieci w kulturze przemocy

 

Dzieci w kulturze przemocy_GW_26.10

 

 • Polsat News, Nowy Dzie? - 4 pa?dziernika - Warszawska Praga walczy z przemoc? wobec dzieci

 

 

wrzesie? 2011

 • TVP 1, Wiadomo?ci - 20 wrze?nia - Zagro?enia czyhaj? na m?odzie? w Internecie

 

 

 

sierpie? 2011

 • dziecko.onet.pl - Apel Twojego dziecka, czyli co powiniene? wiedzie? wychowuj?c

Apel Twojego dziecka

lipiec 2011

 • Gazeta Wyborcza - 14 lipca - Blokowanie to nie Orwell. Spór o usuwanie pornografii dzieci?cej z Internetu

 

Blokowanie to nie Orwell

 

czerwiec 2011

 • TVP INFO - 17 czerwca - Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman przyznana po raz pierwszy

 

 

 • Tygodnik Powszechny - 19 czerwca - "Nie ma rzeczy niemo?liwych" - artyku? o Alinie Margolis-Edelman, za?o?ycielce FDN

"W salwadorskiej wsi, gdzie Lekarze ?wiata mieli baz?, wielu dziewczynkom nadano imi? Alina. W Petersburgu stworzy?a misj? zajmuj?c? si? dzie?mi ulicy. W czasie wojny w Jugos?awii wspó?prowadzi?a w Bo?ni punkt dla zgwa?conych kobiet. A jednocze?nie mówi?a: „nie jestem ?adn? altruistk?, ja to wszystko robi? dla siebie”."


Czytaj wi?cej na stronie Tygodnika Powszechnego.

 

 

 • KomputerSwiat.pl - 9 czerwca - Co grozi dzieciom w Internecie?

 

"Powszechny dost?p dzieci do komputerów i internetu ma niew?tpliwie wiele zalet, ale ?aden rozs?dny rodzic nie powinien zapomina? o ciemnych stronach sieci i zagro?eniach, jakie mog? czyha? na ich pociechy."


Czytaj ca?y artyku? "Co grozi dzieciom w Internecie?" • Polskie Radio 1 - 7 czerwca - apel organizacji pozarz?dowych o zintensyfikowanie dzia?a? na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

 

 

 


 

ARCHIWUM

maj 2011

kwiecie? 2011

marzec 2011

luty 2011