Change language English Polski

Nabór wniosków do konkursu grantowego "Bezpieczne dzieci?stwo"

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udzia?u w programie grantowym „Bezpieczne dzieci?stwo”. O granty mog? ubiega? si? organizacje pozarz?dowe, które wspieraj? spo?eczno?? lokaln? w polepszaniu standardów bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y. Wnioski mo?na sk?ada? do 3 czerwca 2016 roku.

Konkurs jest finansowany ze ?rodków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk

Program „Bezpieczne dzieci?stwo” promuje dzia?ania, których celem jest ochrona dzieci przed przemoc? i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty mog? ubiega? si? organizacje pozarz?dowe, które wspieraj? spo?eczno?? lokaln? w polepszaniu standardów bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w czterech liniach programowych:

  1. Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie,
  2. Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci (0-6 lat),
  3. Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy,
  4. Profilaktyka krzywdzenia i pomoc dzieciom w o?rodkach dla cudzoziemców.

Termin sk?adania wniosków: pi?tek, 3 czerwca 2016 roku do godz. 15.00.

Kwota dotacji: od 5 do 50 tysi?cy z?otych (min. 10% finansowego wk?adu w?asnego).

Termin realizacji projektów: 15 sierpnia 2016 roku – 28 lutego 2017 roku.

Wi?cej informacji na stronie: http://programgrantowy.fdn.pl/