Change language English Polski

Nagrody i wyró?nienia

Za swoj? dzia?alno?? Fundacja Dzieci Niczyje wyró?niona zosta?a wieloma nagrodami.

Najwa?niejsze z nich to:

 • Nagroda w konkursie dla polskich organizacji pozarz?dowych Fundacji im. Stefana Batorego i Bankers Trust  /1999/
 • „Z?oty Telefon” - honorowa odznaka  Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" /1999/
 • Wyró?nienie w III edycji konkursu Pro Publico Bono /2001/
 • Nagroda Miasta Sto?ecznego Warszawy /2001/
 • "Serce Dzieciom" – nagroda w?adz warszawskiej dzielnicy Praga Po?udnie /2002/
 • "ISPCAN 2004 Multidisciplinary Team Award" mi?dzynarodowa nagroda dla organizacji zajmuj?cych si? problematyk? krzywdzenia dzieci przyznawana przez International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect /2004/
 • Nagroda "Internetowy Obywatel Roku 2005" za wk?ad w budow? spo?ecze?stwa obywatelskiego przyznawana przez organizacj? Internet Obywatelski /2005/
 • Nagrody O?rodka Pomocy Spo?ecznej Praga Po?udnie za realizacj? programu Dobry Rodzic – Dobry Start oraz Akademii Bezpiecznego Internetu (teraz: Dziecko w Sieci) /2007/
 • Nagroda w X edycji Konkursu na Najlepsze Dzie?o Obywatelskie Pro Publico Bono w kategorii S?u?ba Bli?niemu /2008/
 • Nagroda Honorowa Rzecznika Praw Dziecka Pro Infantis Bono /2009/
 • Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej Inicjatywa Edukacyjna Roku za projekt "3...2...1...Internet", przygotowany wspólnie z firm? Microsoft /2010/
 • Nagroda im. ?wi?tego Jana, przyznawana przez Fundacj? ?wi?tego Jana Jerozolimskiego /2010/
 • Odznaka Honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich Za zas?ugi dla ochrony praw cz?owieka /2011/
 • Statuetka Lidera Programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ" 2011, Ministerstwo Spraw Wewn?trznych /2012/
 • Pierwsze miejsce w konkursie „Odkryj e-wolontariat” za projekt „E-pomoc dzieciom i m?odzie?y” /2013/
 • Tytu? "Przyjaciela Lekarza Rodzinnego" Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej /2014/
 • Odznaka Honorowa za Zas?ugi dla Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI przyznana przez Rzecznika Praw Dziecka /2014/
 • Tytu? "Szeryfa Praw Dziecka" przyznawany przez dzieci z inicjatywy UNICEF /2014/