Change language English Polski

Nagrody przyznawane przez FDN

  • Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

    Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Zeszytów Literackich w 2011 roku ustanowi?y nagrod? dla osób zas?u?onych w dzia?alno?ci na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym.

    wi?cej