Change language English Polski

Wspó?praca z biznesem

  • Oferta dla firm

    Fundacja posiada wieloletnie do?wiadczenie we wspó?pracy ze sponsorami. Dzi?ki ma?ym i du?ym firmom mo?liwe jest prowadzenie dzia?alno?ci statutowej.

    wi?cej
  • Przyjaciele, Partnerzy, Sponsorzy

    Lista firm i instytucji wspó?pracuj?cych z Fundacj? i wspierajacych nasze dzia?ania

    wi?cej