Change language English Polski

W??cz si?

Dzieci potrzebuj? naszej szczególnej uwagi i opieki. Mo?esz przyczyni? si? do poprawy ich bezpiecze?stwa w??czaj?c si? w dzia?ania Fundacji na wiele sposobów.

Prezentujemy kilka przyk?adów, co mo?esz zrobi? w swoim otoczeniu, aby dzieci by?y bezpieczniejsze i szcze?liwsze. Zdecyduj co mo?esz zrobi? ju? dzi?!.

Powie? plakat

Zarówno o problemie przemocy, jaki i o sposobach przeciwdzia?ania i pomocy nale?y przede wszsytkim informowa?. Specjalnie w tym celu przygotowali?my plakat informuj?cy o Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111. Mo?esz go samodzielnie wydrukowa? i powiesi?. Idealne miejsca to takie, gdzie spotyka si? rodziców z dzie?mi - place zabaw, przedszkola, szko?y, przychodnie pediatryczne, kawiarnie przyjazne dzieciom, miejsca warsztatów dla rodziców i dzieci.

To bardzo prosta i skuteczna metoda. Dzi?ki Tobie pojawimy si? miejscach, do których nie dotarlibysmy jeszcze przez d?ugi czas - Dzi?kujemy!

Pobierz plakat

Wpisz numer Telefonu Zaufania 116 111 do telefonu dziecka

To najprostszy sposób poprawy bezpiecze?stwa dziecka. Nastolatki nie zawsze potrafi? zwróci? si? ze swoimi problemami do najbli?szych. Wstydz? si?, boj? si? oceny lub nie chc? martwi? opiekunów. Pod numerem 116 111 zawsze czeka na nich kto?, z kim mog? bezpiecznie porozmawia? i si? poradzi?.

Najwa?nieszym celem ka?dego rodzica jest szcz??cie i bezpiecze?stwo ich dziecka. Telefon w 2012 roku uratowa? ?ycie 95 dzieci, dzieki szybkiej interwencji w porozumieniu z policj?. W tak ekstremalnych przypadkach najwa?niejsze jest, aby nastolatek skontaktowa? si? z jak?kolwiek osob?, która mo?e mu pomóc. 116 111 to odpowied? na t? potrzeb?.

Powiedz o 116 111 swojemu dziecku, poinformuj tak?e swoj? rodzin? i znajomych o tej mo?liwo?ci. Wpisz numer do telefonu dziecka. To mo?e pomóc, kiedy wszystko inne zawiedzie.

Wi?cej inforamcji o Telefonie 116 111.

B?d? na bie??co

Zapisa?e? / zapisa?a? si? ju? nasz newsletter? ?ledzisz nowo?ci na Facebook'u? Niby banalne, a mo?e przyda? si? w najbardziej nieoczekiwanym momencie. To tam znajdziesz naj?wie?sze informacje o kampaniach, wynikach bada?, warsztatach dla rodziców i wiele innych.

Najcz?stszym problemem w przypadkach przemocy wobec dzieci, jest brak wiedzy co mo?na zrobi?, jak reagowa?, gdzie szuka? pomocy. To wszystko zjadziesz u nas - ?atwo i przyst?pnie przedstawione. Tylko korzysta?! Zapisz si? teraz.

Wspieraj nas finansowo

Bez wielu ludzi, którzy nie s? oboj?tni na los dzieci, nie uda?o by si? nam zrealizwowa? du?ej cz??ci dzia?a? na rzecz dzieci- ofiar przemocy. Wsparcie finansowe jest bardzo wa?ne - umo?liwia nam skuteczn? pomoc dzieciom. Jeste?my te? niezmiernie wdzi?czni, wszystkim, którzy nam ufaj? i przekazuj? darowizny na cele statutowe Fundacji. B?dziemy bardzo szcze?liwi, je?eli zdecydujesz si? do??czy? do grona naszych darczy?ców. Jest kilka mo?liwo?ci wspierania finansowego - przeczytaj i wybierz odpowiedni? dla siebie.