Change language English Polski

Nr 1 (18) 2007 Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci - dzia?ania wobec sprawców

List do redakcji

TEORIA

Kara? czy leczy?? - strategie post?powania ze sprawcami przest?pstw seksualnych wobec dzieci na przyk?adzie wybranych krajów
Karolina Lewandowska

Metody oceny ryzyka recydywy przest?pstw seksualnych
Lema A. Craig, Kevin D. Browne

BADANIA

Klasyfikacja sprawców molestowania seksualnego dzieci - zastosowanie zmodyfikowanej typologii MTC:CM3
Dirk De Doncker, Siegfried Koeck, Wim Huys, Jan Winter

Skuteczno?? terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci przejawiaj?cych problemy z zachowaniami seksualnymi. Implikacje dotycz?ce us?ug, programów terapeutycznych i kierunków przysz?ych bada?
Melissa Carpentier, Mark Chaffin, Jane Silovsky,

Do?wiadczenie reakcji empatycznej u sprawców seksualnego wykorzystania dzieci - analiza bada? empirycznych
Joanna Strzelecka

Spo?eczny wizerunek sprawców przest?pstw seksualnych wobec dzieci
Karolina Lewandowska

PRAKTYKA

Skuteczna terapia sprawców przest?pstw seksualnych: program Rockwood
William L. Marshall, Liam E. Marshall, Geris A. Serran, Matt D. O'Brien

Sprawcy przest?pstw seksualnych - oddzia?ywania terapeutyczne w okresie odbywania kary pozbawienia wolno?ci
Rafa? Rutkowski, Wojciech Sroka

Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci poprzez oferowanie terapii potencjalnym sprawcom
- berli?ski „Projekt prewencyjny Dunkelfeld"

Klaus M. Beier, Christoph J. Ahlers, David Goecker, Janina Neutze, Ingrid A. Mundt, Elena Hucp, Gerard A. Schaefer

Lepiej zapobiega? ni? leczy? - dzia?ania organizacji Stop it Now! w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Tink Palmer

Kampanie spo?eczne przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci
Agnieszka Wrzesie?

Bezpieczne Dzieciaki - Program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas I-III szkó? podstawowych
Joanna W?grzynowska, Julia Amarowicz-Pietrasiewicz